5. Sejmik Podoskiego. 29 października 1764.

Obiad ceremonialny u prymasa Podoskiego - Chodowiecki

 

 

Edycja: Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI 2020.

Uwaga! Edytor pisownię uwspółcześnił, interpunkcję uporządkował, tekst na akapity podzielił.

 

5. Sejmik Podoskiego. 29 października 1764. Wybór posłów na Sejm Koronacyjny. Wybór posłów do króla. Wybór komisarzy ds. rekompensat od wojska rosyjskiego. Instrukcje poselskie.

 

 

[s. 202 – dopisek]

Actum in Arce Ciechanoviensi sub Interregno, feria secunda, in crastino Festi Sanctorum Simonis et Judae Apostolorum [29 października] Anno Domini 1764-to.

Officium praesens castrensis capitanei ciechanoviensis laudum comitiolarum ante Coronatialiarum Terrea Ciechanoviensis infrascriptum per Illustres Magnificos Dignitarios, Officiales ac Nobilitatem Terrae Ciechanoviensis incolas constituto, manibus eorundem subscripto, ad actaque praesens per Magnificum Stephanum Rościszewski, ensiferum terrae et assessorem comitiolarum eorundem terrae ciechanoviensis, modo oblata porrectum suscepit in serie sequenti.

[Potwierdzenie przyjęcia tego dokumentu – AGAD, Ciechanowskie grodzkie relacje i oblaty, sygn. 27, k. 348]

[s. 195]

My rady, dygnitarze, urzędnicy i całe rycerstwo Ziemi Ciechanowskiej zjechawszy się na miejsce obradom Ziemi naszej, prawem wyznaczone, do Ciechanowa, po szczęśliwym zakończonym Sejmie Electionis Najjaśniejszego Stanisława Augusta, Króla i Pana Naszego Miłościwego wolnymi i zgodnymi głosami na tron Polski, Wielkiego Xięstwa Litewskiego i prowincji złączonych z posrzodka i na zaszczyt narodu wybranego i obranego, za uniwersałem Jaśnie Oświeconego Xięcia Imci Władysława Alexandra Pomiana z Łubny Łubieńskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa Korony Polskiej i WXL i Pierwszego Xięcia, sejmiki przedkoronacyjne na dzień dzisiejszy po wszystkich województwach, ziemiach i powiatach, to jest 29 miesiąca teraźniejszego października, na fundamencie konstytucji Sejmu tegoż Electionis determinującym, stosując się do Konfederacji Generalnej i recentur przy dostojeństwie Najjaśniejszego Pana, przez złączenie się wszystkich prowincji w jeden gruntowny i nierozdzielny węzeł poprzysiężonej, a przez Najjaśniejszego Pana aprobowanej, zapatrzywszy się na niektórych Ichmościów ziemianów i współbraci naszych Konfederacji tejże nietrzymających, owszem od nas oddzielonych.

My zaś przy wolności, prawach i swobodach Naszych obstając i tęż Konfederację jako jeszcze nierozwiązaną i owszem przy dostojeństwie Najjaśniejszego Pana ugruntowaną, nienaruszenie w całość utrzymując, uprosiliśmy Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Franciszka Alexandra na Podosiu Podoskiego, starostę rypieńskiego, marszałka Konfederacji Ziemi naszej o podniesienie do obrad naszych na teraźniejszym sejmiku agitować się mających laski.

Przy której szczęśliwie podniesionej lasce za assessorów temuż Jaśnie Wielmożnemu Marszałkowi naszemu Wielmożnych Ichmościów Panów Stefana Rościszewskiego, miecznika ciechanowskiego, Stanisława Młodzianowskiego, pisarza sądów kapturowych, Marcina Krępskiego, sędzica grodzkiego ciechanowskiego, Jana Smoleńskiego, cześnikowicza nurskiego, Andrzeja Duczymińskiego, Piotra Zembrzuskiego, podwojewodzego, sędziów kapturowych ciechanowskich, obraliśmy.

Za posłów zaś na Sejm Koronacyjny prawem Sejmu Electionis wyznaczamy tegoż Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Franciszka Alexandra na Podosiu Podoskiego, starostę rypieńskiego, marszałka Konfederacji Ziemi naszej i /dopisek w okienku: Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Stanisława z Narzymia Narzymskiego, podkomorzego Ziemi naszej Ciechanowskiej/ [s. 196] zgodnymi głosami obraliśmy i dezyderia nasze w instrukcji osobnej przez Jaśnie Wielmożnego marszałka konfederackiego Ziemi naszej podpisanej, wyrażone promować na tymże Sejmie Koronacyjnym zleciliśmy.

Z powin[szowań] (?) zaś od Ziemi naszej do Najjaśniejszego Pana rekognicją Ichmościów Panów Andrzeja Duczymińskiego, cześnika czernichowskiego i /dopisek w okienku: Jana Gumowskiego, vice regenta grodzkiego i ziemskiego i sędziego kapturowego ciechanowskiego/ destynowaliśmy, którzy Ichmoście wyrażeni radość i ukontentowanie z wyniesienia na tron na uszczęśliwienie Ojczyzny Panu najdłuższego i najszczęśliwszego życząc panowania, na co tymże Ichmościom osobną daliśmy instrukcję.

Że zaś wojsko rossyjskie znajduje się in visceribus Regni, potrzebując furażu i prowiantu za swoje pieniądze winne (?) , dla dyspartymentu sprawiedliwego i uczynienia porządku w Ziemi, unikając od tegoż wojska aggrawacji, za komissarzów wyznaczyliśmy, jako to z powiatu sąchockiego Wielmożnego Imci Pana Stanisława Młodzianowskiego, pisarza kapturowego Ziemi naszej, z powiatu ciechanowskiego Imci Pana Jana Smoleńskiego, cześnikowicza nurskiego, sędziego kapturowego ciechanowskiego, z powiatu przasnyskiego Imci Pana Piotra Zembrzuskiego, podwojewodzego ciechanowskiego, którzy to Ichmość Panowie Komissarze, zniózszy się z komendą wojska tegoż precia (sic!) rerum ante omnia postanowić powinni, taxy i miary pieczętowane wystawić obligowani oraz dobra wszystkie, tak dziedziczne, jako królewszczyzny i duchowne sprawiedliwie zregestrują i ductu propertione dyspartyment na każdą wieś uczynią. Za fatygę zaś Ichmościów Panów Komissarzów winną od Ziemi naznaczamy rekompensę.

Które to laudum przez nas niżej podpisanych postanowione i podpisami nas wszystkich stwierdzone, per oblatam do grodu tutejszego ciechanowskiego ex nunc sub tegoż (?) sejmiku podajemy.

Datur in loco consultationum solito w Ciechanowie, dnia 29 miesiąca Października 1764-tego roku.

 1. Franciszek na Podosiu Podoski, starosta rypiński, marszałek konfederacji, p[oseł] Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 2. Stanisław na Radzyminie Radzymiński, marszałek sądów kapturowych, k[asztelanic] Z[iemi] C[iechanowskiej], mp.

 3. Stanisław Młodzianowski, k[omornik] z[iemski] i pisarz sądów kapturowych ciechanowskich, mp.

 4. Stefan Rościszewski, miecznik i sędzia kapturowy Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 5. [s. 197] Dominik Mchowiecki k[omornik] z[iemski] c[iechanowski], mp.

 6. Jan Smoleński, mp.

 7. Piotr Zembrzuski, podwojewodzy Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 8. Marcin Krępski /Krempski/, sędzia kapturowy, mp.

 9. Andrzej Duczymiński, sędzia kapturowy ciechanowski, mp.

 10. Alexander Młodzianowski, mp.

 11. Kazimierz Kamiński, mp.

 12. Paweł Bobiński, RT.

 13. Stanisław Grabowski, mp.

 14. Mathaeus Kownacki, RT.

 15. Antoni Obrębski, RT.

 16. Józef Niski, mp.

 17. Michał Niski, RT.

 18. Michał Gadomski, RT.

 19. Józef Czaplicki, RT.

 20. Antoni Łaguna, mp.

 21. Maciej Duczymiński, mp.

 22. Jan Szydłowski, s[ędzia] k[apturowy] i sekretarz konfederacji Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 23. Felicianus Chmieliński, b[urgrabia] c[iechanowski], mp.

 24. W. Murzynowski, mp.

 25. Stanisław Morawski, mp.

 26. Franciszek Pajewski, mp.

 27. Józef Chądzyński, mp.

 28. Cyprian Sosnowski, RT.

 29. Balcer Mieszkowski, RT.

 30. Jakub Sosnowski, RT.

 31. Jakub Chrostowski, RT.

 32. Andrzej Smoleński, RT.

 33. Jakub Bóbr, mp.

 34. Wawrzeniec Smoleński, RT.

 35. Józef Miłoszewski, RT.

 36. Piotr Smoleński, RT.

 37. Mateusz Borkowski, RT.

 38. Piotr Koskowski, RT.

 39. Marcin Krośnicki, RT.

 40. Szymon Goryszewski, RT.

 41. Józef Koskowski, RT.

 42. Józef Miłoszewski, RT.

 43. Kazimierz Miłoszewski, RT.

 44. Piotr Miłoszewski, RT.

 45. Jan Miłoszewski, RT.

 46. Józef Miłoszewski, RT.

 47. Franciszek Żbikowski, [RT]

 48. Marcin [s. 198] Żbikowski, RT.

 49. Tomasz Pszczółkowski, RT.

 50. Piotr Morawski, RT.

 51. Mikołaj Ostrowski, RT.

 52. Kazimierz Chmieliński, RT.

 53. Bartłomiej Chmieliński, RT.

 54. Antoni Ossowski, mp.

 55. Maciej Morawski, mp.

 56. Tomasz Krajewski, sędzia kapturowy Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 57. Michał Krępski /Krempski/, mp.

 58. Antoni Bruliński, RT.

 59. Szymon Morawski, RT.

 60. Jan Burkacki, RT,

 61. Fabian Ruszkowski, RT.

 62. Balcer Dzierzęski, RT.

 63. Wojciech Kozicki, RT.

 64. Jan Niski, mp.

 65. Alexander Skierkowski, RT.

 66. Kazimierz Karniewski, mp.

 67. Gabriel Skwarski, RT.

 68. Jan Miłoszewski, RT.

 69. Franciszek Kamieński [RT].

 70. Bartłomiej Falęcki, mp.

 71. Wojciech Kołakowski, [RT]

 72. Antoni Zembrzuski, b[urgrabia] g[rodzki] c[iechanowski], mp.

 73. Paweł Zembrzuski, RT.

 74. Franciszek Zembrzuski, [RT].

 75. Mikołaj Zakrzewski, RT.

 76. Bartłomiej Kawiecki, RT.

 77. Jakub Tański, RT.

 78. Michał Ta[ński], [RT].

 79. Szymon Rutkowski, RT.

 80. Andrzej Kosmowski, RT.

 81. Adam Ulatowski, RT.

 82. Tomasz Zembrzuski, RT.

 83. Felicjan [Smo]leński (?), [RT].

 84. Walenty Stryjewski, RT.

 85. Jan Pęczkowski, RT.

 86. Maciej Długołęcki, RT.

 87. Kazimierz Klonowski, RT.

 88. Paweł Klonowski, RT.

 89. Józef Klonowski, RT.

 90. Maciej Zalewski, RT.

 91. Franciszek Zalewski, RT.

 92. Wojciech Zalewski, RT.

 93. Bartłomiej Roman, mp.

 94. Konstanty Roman, mp.

 95. Kacper Roman, RT.

 96. Jakub Roman, RT.

 97. Marcin Ostaszewski, RT.

 98. Józef Stryjewski, [RT].

 99. Franciszek Smosarski, mp.

 100. Tomasz Wyszczelski, RT.

 101. Franciszek Majewski, mp.

 102. Paweł Chodkowski, RT.

 103. Maciej Smoleński, RT.

 104. Konstanty Smoleński, RT.

 105. Mateusz Koskowski /Kuskowski/, RT.

 106. Dominik Janiszewski, RT.

 107. Kazimierz Kołakowski, RT.

 108. Szymon Kruszewski, RT.

 109. Konstanty Szczepankowski, RT.

 110. Andrzej Kołakowski, RT.

 111. Mateusz Kołakowski, RT.

 112. Maciej Dębski, RT.

 113. Kazimierz Karniewski, RT.

 114. Józef Chełchowski, RT.

 115. Andrzej Chełchowski, RT.

 116. Melchior Kołakowski, RT.

 117. Tomasz Rudziński, RT.

 118. Jakub Gewartowski, RT.

 119. [s. 199][Marcin Zaborowski, mp.

 120. Gabriel Orłowski, sędzia kapturowy Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 121. Adam Chodkowski, mp.

 122. Franciszek D. Antonowicz, mp.

 123. Andrzej Janowski, RT.

 124. Wincenty Krzyżewski, RT.

 125. Flo[rian] Antonowicz, mp.

 126. Tomasz Kobyliński, RT.

 127. Józef Rapacki, [RT].

 128. Maciej Zakrzewski, mp.

 129. Józef Rapacki, RT.

 130. Józef Morawski, RT.

 131. Szymon Ostrowski, RT.

 132. Mateusz Morawski, RT.

 133. Wojciech Morawski, RT.

 134. Andrzej Smoleński, RT.

 135. Jan Łojewski, [RT].

 136. Piotr Łojewski, RT.

 137. Jan Chrostowski, RT.

 138. Jakub Zalewski, RT.

 139. Szymon Gewartowski, RT.

 140. Józef Morawski, RT.

 141. Jan Chodkowski /Chotkowski/, [RT].

 142. Michał Chrostowski, RT.

 143. Wojciech Chodkowski /Chotkowski/, RT.

 144. Alexander Żabowski, RT.

 145. Józef Modliński, RT.

 146. Wojciech Gogolewski, RT.

 147. Kazimierz Zalewski, RT.

 148. Jan Kownacki, RT.

 149. Wojciech Kownacki, RT.

 150. Stanisław Szczepankowski, RT.

 151. Stanisław Zakobielski, RT.

 152. Jakub Krajewski, RT.

 153. Michał Kruszewski, RT.

 154. Michał Wilkowski, RT.

 155. Łukasz Murzynowski, [RT].

 156. Michał Płoski, [RT].

 157. Józef Żbikowski, RT.

 158. Jan Roman, RT.

 159. Wojciech Roman, RT.

 160. Wojciech Zakrzewski, RT.

 161. Piotr Załuski, RT.

 162. Wojciech Morawski, RT.

 163. Andrzej Kosmowski, RT.

 164. Karol Bloch, RT.

 165. Walenty Mazewski, RT.

 166. Antoni Ślepowroński, [RT].

 167. Kazimierz Zembrzuski, mp.

 168. Felix Dębski, mp.

 169. Michał Tański, RT.

 170. Jan Nicgorski, RT.

 171. Wojciech Smosarski, RT.

 172. Józef Stryjewski, RT.

 173. Antoni Kołakowski, RT.

 174. Idzi Kołakowski, RT.

 175. Ignacy Niedziałkowski, RT.

 176. Mateusz Niedziałkowski, RT.

 177. Kazimierz Niedziałkowski, RT.

 178. Idzi Długołęcki, RT.

 179. Michał Chrostowski, RT.

 180. Antoni Chrostowski, RT.

 181. Idzi Grabowski, RT.

 182. Jan Grabowski, RT.

 183. Andrzej Nałęcz, RT.

 184. Piotr Ostrowski, RT.

 185. Antoni Ostrowski, RT.

 186. Kazimierz Łazowski, mp.

 187. Adam Bartołd /Bartołt/, mp.

 188. Mateusz Rutkowski, RT.

 189. Jan Kołakowski, RT.

 190. Stanisław Roman, RT.

 191. Karol Dziedzicki, RT.

 192. [s. 200] Tomasz Dolecki, RT.

 193. Wiktor Kołakowski, RT.

 194. Michał Trętowski, RT.

 195. Mateusz Trętowski, RT.

 196. Piotr Ostrowski, RT.

 197. Walenty Ostrowski, RT.

 198. Antoni Ostrowski, RT.

 199. Balcer Roman, RT.

 200. Paweł Roman, RT.

 201. Adam Roman, [RT].

 202. Franciszek Dzięgielewski, [RT].

 203. Tadeusz Kargowski, [RT].

 204. Ignacy Jarociński, RT.

 205. Sebastian Smoleński, [RT].

 206. Jan Borkowski, RT.

 207. Paweł Grochowski, RT.

 208. Stanisław Słończewski, [RT].

 209. Bartłomiej Krusiński, [RT].

 210. Stefan Zembrzuski, RT.

 211. Tomasz Żmudzki, RT.

 212. Karol Załoga, [RT].

 213. Jan Rapacki, RT.

 214. Bartłomiej Krusiński, RT.

 215. Stanisław Ulatowski, [RT].

 216. Walenty Ulatowski, RT.

 217. Piotr Szczepankowski, RT.

 218. Bartłomiej Szczepankowski, RT.

 219. Łukasz Smoleński, RT.

 220. Andrzej Waśniewski, RT.

 221. Maciej Łączyński, RT.

 222. Antoni Purzycki, RT.

 223. Stefan Bobiński, RT.

 224. Szymon Grabowski, RT.

 225. Kazimierz Stryjewski, [RT].

 226. Jan Morawski, [RT].

 227. Stanisław Łyszkowski, RT.

 228. Andrzej Rawa, [RT].

 229. Ludwik Smosarski, mp.

 230. Tomasz Smosarski, mp.

 231. Jakub Dębski, mp.

 232. Paweł Chrostowski, RT.

 233. Wojciech Zembrzuski, [RT].

 234. Franciszek Zembrzuski, RT.

 235. Bartłomiej Roman, [RT].

 236. Piotr Roman, RT.

 237. Wojciech Olszewski, RT.

 238. Marcin Zembrzuski, RT.

 239. Andrzej Zembrzuski, RT.

 240. Antoni Chodkowski /Chotkowski/, RT.

 241. Szymon Rogowski, [RT].

 242. Hiacynty Jaźwiński, RT.

 243. Andrzej Jaźwińscy, [RT].

 244. Jan Jaźwiński, [RT].

 245. Maciej Nałęcz, [RT].

 246. Kazimierz Bóbr /Bober/, [RT].

 247. Jan Bóbr /Bober/, [RT].

 248. Maciej Szulborski /Sulborski/, [RT].

 249. Stefan Dembiński /Dębiński/, [RT].

 250. Wojciech Zalewski, [RT].

 251. Tomasz Kobyliński, [RT].

 252. Szymon Chodkowski /Chotkowski/, [RT].

 253. Alexander Czaplicki, RT.

 254. Walerian Czaplicki, RT.

 255. Krzysztof Bobiński, [RT].

 256. Antoni Bobiński, [RT].

 257. Jan Rudziński, [RT].

 258. Andrzej Budny, [RT].

 259. Jan Ossowski, RT.

 260. Tomasz Grabowski, [RT].

 261. Antoni Krępski, [RT].

 262. Jakub Smoleński, RT.

 263. Paweł Krępski, [RT].

 264. Szczęsny Krępski, [RT].

 265. Jakub Krępski, [RT].

 266. Jan Bóbr, [RT].

 267. Mateusz Krępski, [RT].

 268. Antoni Gutowski, [RT].

 269. Stanisław Niesiobędzki , [RT].

 270. Kazimierz Niesiobędzki, [RT].

 271. Jakub Ossowski, [RT].

 272. Filip Zembrzuski, [RT].

 273. Andrzej Bartołd /Bartołt/, [RT].

 274. Antoni Czaplicki, [RT].

 275. Michał Bartołd /Bartołt/, [RT].

 276. Tomasz Bartołd /Bartołt/, [RT].

 277. Bartłomiej Koskowski, [RT].

 278. Kazimierz Miłoszewski, [RT].

 279. [s. 201] Tomasz Bobiński, [RT].

 280. Walerian Chodkowski /Chotkowski/, [RT].

 281. Antoni Krzywkowski, [RT].

 282. Benedykt Krzywkowski, [RT].

 283. Karol Pienicki, [RT].

 284. Jan Pienicki, [RT].

 285. Ignacy Drążdżewski /Drozdziewski/, [RT].

 286. Piotr Morawski /Murawski/, [RT].

 287. Ignacy Smoleński, [RT].

 288. Stanisław Morawski /Murawski/, [RT].

 289. Wojciech Morawski/ Murawski/, [RT].

 290. Paweł Czaplicki, [RT].

 291. Maciej Ostrowski , [RT].

 292. Andrzej Ostrowski, [RT].

 293. Kazimierz Borkowski, [RT].

 294. Paweł Smoleński, [RT].

 295. Ignacy Morawski, [RT].

 296. Marcin Ostrowski, [RT].

 297. Franciszek Smoleński, [RT].

 298. Szymon Zakobielski, [RT].

 299. Adam Stryjewski, [RT].

 300. Michał Niski, [RT].

 301. Walenty Bromirski, [RT].

 302. Jan Skwarski, [RT].

 303. Wojciech Grąbczewski, [RT].

 304. Franciszek Grąbczewski, [RT].

 305. Marcin Kozarzewski, [RT].

 306. Józef Majewski, [RT].

 307. Stanisław Skwarski, [RT].

 308. Józef Bromirski, [RT].

 309. Rafał Bromirski, [RT].

 310. Antoni Grąbczewski, [RT].

 311. Jan Unierzyski /Umierzywski/, [RT].

 312. Piotr Bońkowski, [RT].

 313. Józef Żelazowski, [RT].

 314. Fabian Rakowski, [RT].

 315. Marcin Rakowski, [RT].

 316. Jakub Rakowski, [RT].

 317. Franciszek Mieszkowski, [RT].

 318. Franciszek Nicgorski, [RT].

 319. Józef Skwarski, [RT].

 320. Stanisław Rakowski, [RT].

 321. Jakub Rakowski, [RT].

 322. Adam Szulborski, [RT].

 323. Wawrzeniec Orzeszkowski, [RT].

 324. Stanisław Orzeszkowski, [RT].

 325. Dominik Kozarzewski, [RT].

 326. Stefan Milewski, [RT].

 327. Krzysztof Żmijewski, [RT].

 328. Paweł Żmijewski, [RT].

 329. Wojciech Żbikowski, [RT].

 330. Jakub Morawski /Murawski/, [RT].

 331. Maciej Długołęcki, [RT].

 332. Franciszek Pajewski, [RT].

 333. Michał Pajewski, [RT].

 334. Jan Pajewski , [RT].

 335. Tomasz Pajewski, [RT].

 336. Michał Bieńkowski, [RT].

 337. Michał Wilkowski, [RT].

 338. Walenty Morawski /Murawski/, [RT].

 339. Apolinar Morawski /Murawski/, [RT].

 340. Jan Szczepankowski, [RT].

 341. Stanisław Ostaszewski, [RT].

 342. Eustachy Smosarski, [RT].

 343. Franciszek Łaguna, [RT].

 344. Antoni Obrębski, [RT].

 345. Szymon Kawiecki, [RT].

 346. Walenty Rykaczewski, [RT].

 347. Andrzej Stryjewski, [RT].

 348. Andrzej Zalewski, [RT].

 349. Piotr Długołęcki, [RT].

 350. Bartłomiej Chełchowski, [RT].

 351. Bartłomiej Smoleński /Smoliński/, [RT].

 352. Fabian Smoleński /Smoliński/, RT.

 353. Michał Morawski, [RT].

 354. Tomasz Morawski, [RT].

 355. Benedyktyn Morawski, [RT].

 356. Jan Żaboklicki, [RT].

 357. Stefan Bartołd /Bartołt/, [RT].

 358. Andrzej Smoleński /Smoliński/, [RT].

 359. Wojciech Morawski, [RT].

 360. Antoni Suwiński, [RT].

 361. Adam Morawski, [RT].

 362. Kazimierz Borkowski, [RT].

 363. Tomasz Żaboklicki, [RT].

 364. Stanisław Olszewski, [RT].

 365. Franciszek Olszewski, [RT].

 366. Walenty Burkacki, [RT].

 367. Walenty Ulatowski, [RT].

 368. [s. 202] Franciszek Zberoski, [RT].

 369. Jan Pszczółkowski, [RT].

 370. Mateusz Żebrowski, [RT].

 371. Jan Żebrowski, [RT].

 372. Wawrzeniec Chrostowski, [RT].

 373. Jan Smoleński /Smoliński/, [RT].

 374. Maciej Smoleński /Smoliński/, [RT].

 375. Walenty Smoleński /Smoliński/, [RT].

 376. Szymon Smoleński /Smoliński/, [RT].

 377. Antoni Ulatowski, [RT].

 378. Antoni Ulatowski, [RT].

 379. Sylwester Bagieński /Bagiński/, [RT].

 380. Stanisław Bagieński /Bagiński/, [RT].

 381. Andrzej Bagieński /Bagiński/, [RT].

 382. Józef Morawski, [RT].

 383. Franciszek Morawski, [RT].

 384. Wojciech Trętowski, RT.

 385. Antoni Brzozowski, [mp.]

 386. Josephus Klicki, mp.

 387. Jan Leśniewski. , [RT].

 388. Stanisław Leśniewski, [RT].

 389. Kazimierz Leśniewski, RT.

 390. Jan Czaplicki, RT.

 391. Andrzej Leśnikowski, RT.

 392. Wojciech Girzyński /Gyrzeński/, RT.

 393. Piotr Pokrzywnicki, RT.

 394. Jan Prusiński, RT.

 395. Ignacy Prusiński, RT.

 396. Stanisław Czarzasty, RT.

 397. Jakub Czaplicki, RT.

 398. Jan Kolankowski, RT.

 399. Grzegorz Goździewski, RT.

 400. Sebastian Goździewski, RT.

 401. Jan Kołakowski, RT.

 402. Sebastian Konarzewski, mp.

 403. Michał Bystry, mp.

 404. Antoni Młodzianowski, mp.

 405. Andrzej Młodzianowski, mp.

 406. Fabian Konarzewski, mp.

 407. Kazimierz Miecznikowski, c[ześnik] p[omorski] i sędzia kapturowy Ziemi Ciechanowskiej, mp.

Originale idem offerens circa acta praesentia reliquit.

 

[s. 205 – dopisek]

Actum in Arce Ciechanoviensi sub Interregno, feria secunda, in crastino Festi Sanctorum Simonis et Judae Apostolorum Anno Domini 1764-to.

Officium praesens c[astrensis] c[apitanei] c[iechanoviensis] instructionis infrascriptum Illustres Magnificos nuncios pro comitiis coronationis Varsaviae celebrandae datur, ad personalem oblationis Magnifici Stephanii Rościszewski, ensiferi Terrae Ciechanoviensis et assessoris comitiolarum antecoronatialiarum terrae eiusdem, suscepit in tenore sequenti.

[Potwierdzenie przyjęcia tego dokumentu – AGAD, Ciechanowskie grodzkie relacje i oblaty, sygn. 27, k. 348v]

[s. 203]

Instrukcja na Sejm Koronacyjny Jaśnie Wielmożnym Ichmość Panom Franciszkowi Alexandrowi na Podosiu Podoskiemu, staroście rypińskiemu I Stanisławowi z Narzymia Narzymskiemu, podkomorzemu Ziemi Ciechanowskiej, posłom na Sejm Koronacyjny z Ziemi Ciechanowskiej przez obywatelów tejże Ziemi Ciechanowskiej podana na sejmiku antekoronacyjnym dnia 29 miesiąca Października roku 1764, w dzień sejmiku przedkoronacyjnego spisana i w aktach grodu ciechanowskiego przez oblatę zostawiona.

1. Widząc uszczęśliwienie dla siebie cała Ojczyzna nasza przez wyniesienie Króla i Pana Naszego na tron Najjaśniejszego Stanisława Augusta, dla ozdoby i uszczęśliwienia narodu Ręką Boską pomazanego, przez cnoty i przymioty prawdziwie królewskie wybranego, a przez wolne głosy obranego, radość i ukontentowanie oświadczą Jaśnie Wielmożni posłowie Ziemi naszej temuż Najjaśniejszemu Panu.

2. Jako węzeł Konfederacji Generalnej jest trwający i ugrontowany wszystkich stanów i prowincji Konfederacji przy dostojeństwie Najjaśniejszego Pana, starać się będą Jaśnie Wielmożni posłowie, aby taż konfederacja dotąd nie była rozwiązana, póki Rzeczpospolita nie przyjdzie do doskonałego w swoich potrzebach rozporządzenia.

3. Ewakuacja wojsk zagranicznych przy uspokojeniu Rzeczy Pospolitej, aby jak najprędzej nastąpić mogła, tudzież, aby krzywdy od wojska rossyjskiego obywatelom poczynione dawniej, przez Komissję od Najjaśniejszej Imperatorowej deklarowane były uspokojone, domówić się Jaśnie Wielmożnym posłom zlecamy.

4. Mennice i Góry Olkuskie, które już per Pacta Conventa są Najjaśniejszemu Panu do dyspozycji oddane, aby moneta złota i srebrna in iusto valore et pondere in trinseco et iuxta legem vicinorum principalem była bita, domówią się Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie posłowie.

5. Komissja Ekonomiczna W. X. Litewskiego i assessorska jako jest Prowincja W. X. Litewskiego w koekwacji connexa z Koroną, tak aby też Komissję Ekonomiczną W. X. Litewskiego oraz assessorską et Consilium Bellicum były ad normam Korony z Wielkim Xięstwem Litewskim postanowione, zlecamy to Jaśnie Wielmożnym Ichmościom Panom posłom.

[5a.] Instabunt [s. 204] Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie posłowie, ażeby ludzie luźni, na który czas pod którą datą Rzeczy Pospolitej podatku prawa dawniejszego uchwalona, znajdować się będą. Też podatki z miejsc swoich z czeladzią swoją płacić obowiązani zostali.

6. Instabunt pilnie i oto Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie posłowie, gdyby pod praetextem czyli protekcją czyjąkolwiek żydowski handel wołów lub koni pokazał się jawnie dowiedziony, dość przychylając się do dawniejszych Konstytucji towar konfiskacji podlegać powinien, osoba exekucji tejże prawa podpadać i podlegać ma.

7. Ponawiając dawniejsze o tym Konstytucje zlecamy to Jaśnie Wielmożnym Ichmościom Panom posłom według Konstytucji ostatniej Sejmu Konwokacyjnego, aby ludzi zbiegłych sine testimonium w którejkolwiek wsi znajdujących się wszędzie przytrzymać wolno każdemu było i onych do miast grodowych najbliższych sub custodiam civitatensem oddawać adtestacją. Zaś żeby nie były zmyślone, aby pod grodzką pieczęcią wydawane były.

8. Szkoła Rycerska per Pacta Conventa od Najjaśniejszego Pana assekurowana dla edukacji ubogich szlacheckich synów, tak w naukach, jako i sztukach rycerskich, gdzie victum et amictum, aby mieli sumptem Rzeczy Pospolitej przy powadze Najjaśniejszego Pana, domówią się Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie posłowie.

9. Fundacja Panien Kanoniczek w Warszawie, jako jest publico pożyteczna do edukacji dam szlacheckiego stanu, także na tym Sejmie wzięła swoją approbację, tudziesz Imci Xiędza Głowińskiego, suffragana lwowskiego na dwunastu szlacheckich synów fundacja w Lwowie, aby była przez Konstytucję potwierdzona, instabunt Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie posłowie. Na inne zaś fundacje żadne nie pozwolą.

[10.]Ultimo, ażeby zaś sądy ziemskie i grodzkie Ziemi naszej ab debilitatem etatis Wielmożnego Imci Pana Kazimierza Brzozowskiego, pisarza aktualnego ciechanowskiego ziemskiego i grodzkiego, publicznej exekucji prawa nie ubliżyły, do praktykowanej surrogacji upraszamy i Jaśnie Wielmożnych Ichmościów Panów posłów, aby się domówili na Sejmie następującym, a surrogata nam z koła rycerskiego obranego i do tej funkcji sposobnego Wielmożnego Imci Pana Stanisława Młodzianowskiego, pisarza kapturowego ciechanowskiego, na przeszłym sejmiku przez laudum publiczne obranego, non praeiudicando Wielmożnemu Imci Panu Kazimierzowi Brzozowskiemu ad vitae tempora.

Jako zasłużonych w Ziemi naszej Jaśnie Wielmożnych Marszałków, tak Konfederacji, jak i kapturowego do szafunku łask Najjaśniejszego Pana zlecamy, tudziesz Imci Pana [s. 205] Piotra Zembrzuskiego, na urzędzie podwojewództwa Ziemi naszej condigne przez lat wiele z ukontentowaniem Ziemi sprawującego się, aby na tymże urzędzie był przez przyszłego Jaśnie Wielmożnego wojewodę potwierdzony, starać się będą Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie posłowie i cokolwiek dobru publicznemu i Ojczyźnie będą widzieć Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie posłowie pożytecznego, zgadzać się i znosić będą z stanami Rzeczy Pospolitej caetera activitati tychże Jaśnie Wielmożnych posłów polecamy.

Franciszek A[lexander] na Podosiu Podoski, starosta rypiński, marszałek konfederacji i sejmiku antecoronationis, poseł Ziemi Ciechanowskiej, mp.

Stanisław na Radzyminie Radzymiński, k[asztelanic] z[iemi] c[iechanowskiej], m[arszałek] s[ądów] k[apturowych] i assessor, mp.

Stefan Rościszewski, miecznik i sędzia kapturowy Ziemi Ciechanowskiej, assessor, mp.

Stanisław Młodzianowski, k[omornik] z[iemski] i pisarz sądów kapturowych ciechanowskich, assessor, mp.

Marcin Krępski, sędzia kapturowy Ziemi Ciechanowskiej, assessor, mp.

Jan Smoleński, sędzia kapturowy Z[iemi] C[iechanowskiej], assessor, mp.

Andrzej Duczymiński, sędzia kapturowy Ziemi Ciechanowskiej, assessor, mp.

Piotr Zembrzuski, podwojewodzy i sędzia kapturowy ciechanowski, assessor.

Originale euisdem instructionis circa acta praesentia est relictum.

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com