Kronika

 

 

22.11.2014 Oddział Gdański ZSzP: spotkanie z przedstawicielami Związku Szlachty Tatarskiej

W sobotę 22 listopada 2014 r. o godzinie 11.00 w kawiarence przy oliwskiej katedrze miało miejsce spotkanie członków Gdańskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej z Prezydentem Związku Szlachty Tatarskiej Byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Jerzym Szahuniewiczem.

Zanim rozpoczęła się zasadnicza część zebrania, Prezes Oddziału ZSzP w Gdańsku, pan Andrzej Teleżyński dokonał wzajemnej prezentacji zebranych, gościa oraz nowego gospodarza katedry, księdza proboszcza Waldemara Waluka.

Przedmiotem prelekcji pana Jerzego Szahuniewicza, a także dyskusji, która nastąpiła po niej, była przede wszystkim historia tradycyjnej więzi między Rzecząpospolitą a litewsko-polskimi Tatarami oraz specyfika kultury Tatarów związanych z Wielkim Księstwem Litewskim od ponad sześciuset lat, a z ziemiami Korony niewiele krócej. Ważną częścią spotkania była też prezentacja działalności, mającego siedzibę w Gdańsku, Związku Szlachty Tatarskiej Byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz jego Prezydenta, gościa ZSzP.

Problemowy porządek poruszanych tematów pogrupować można by w sposób następujący: (1) dzieje narodu tatarskiego (w czasach Czyngis-chana, następnie Złotej Ordy, osadnictwa Złotoordyńców na ziemiach polsko-litewskich, w epoce Chanatów spadkobierczych względem Złotej Ordy – Krymu i Kazania); (2) dzieje Tatarów litewskich (resp. Tatarów polskich), ich związki z „narodem szlacheckim”, tradycje wojskowe (od Grunwaldu, poprzez batalie Rzeczypospolitej Obojga Narodów, powstania wieku XIX, aż po dwudziestolecie międzywojenne i kampanię wrześniową); (3) najnowsze dzieje Tatarów krymskich w kontekście „czarnej wiosny” 2014 r., napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i prześladowań tamtejszej ludności tatarskiej dokonywanych przez rosyjskie służby bezpieczeństwa; (4) tatarska tożsamość kulturowa i obyczaje; (5) litewsko-tatarskie tradycje szlacheckie, powstanie i działalność Związku Szlachty Tatarskiej, jego charakter oraz projektowana współpraca pomiędzy oboma Związkami.

Historia bliskiej więzi Wielkiego Księstwa i osadników złotoordyńskich sięga czasów poprzedzających Unię w Krewie, już bowiem w czasach przedwitoldowych miały miejsce pierwsze fale migracji z terenów Złotej Ordy na Litwę. Zarówno jednak litewsko-tatarska tradycja, jak i źródła historyczne punkt zwrotny w dziejach relacji litewsko-polsko-tatarskich widzą w epoce wielkoksiążęcej władzy Witolda, który na pograniczach Auksztoty i Żmudzi, mniej więcej na linii Wilii i w dorzeczu Waki, oraz terenach pomiędzy Wilnem i Trokami tworzył pierwsze kozaczyzny tatarskie już po 1397 roku. Miały one charakter osad wojskowych przeznaczonych do obrony przed Krzyżakami. Wybitny historyk litewsko-polskiej Tatarszczyzny, Stanisław Kryczyński, wymienia w tym kontekście siedliska „wzdłuż granicy żmudzkiej i w promieniach warownych zamków i grodów: Trok, Wilna, Kowna, Puń, Lidy, Krewa, Nowogródka, Grodna” i dodaje, że „Pas osad tatarskich sięgał na północy i północnym zachodzie tylko po rzekę Niewiażę, t.j. po granicę żmudzką, ponieważ w latach 1398-1411 [...] znajdowała się pod panowaniem Krzyżaków”[1].

Stopniowo, z biegiem kolejnych stuleci, osadnictwo tatarskie ogarnęło znacznie większe tereny dzisiejszej Litwy i Białorusi, w wieku XVII sięgnęło ziem ruskich Korony (Wołynia i Podola), stosunkowo najpóźniej Tatarzy pojawili się w Polsce – po bitwie pod Wiedniem Jan III Sobieski dokonał nadań między innymi na obszarze dzisiejszej Białostocczyzny. Ostatnie na terenie Polski zwarte (choć już powoli pustoszejące) regiony osadnictwa tatarskiego to właśnie leżące na tamtych terenach Bohoniki i Kruszyniany. Wielka migracja po Jałcie dotknęła, jak wielu mieszkańców Kresów, także Tatarów – stąd ich stosunkowo liczna dziś obecność w Gdańsku, Wrocławiu, Gorzowie.

Obecność Tatarów na ziemiach Wielkiego Księstwa miała od początku charakter przede wszystkim wojskowy. Tatarzy na mocy nadań dokonywanych przez Wielkich Książąt (których opieką i przychylnością cieszyli się zawsze, przynajmniej do czasów ostatniego z Jagiellonów) zobowiązani byli do konnej służby wojskowej z ziem im przyznanych. Tatarzy hospodarscy – odpowiednik polsko-litewskiej arystokracji i możniejszej szlachty, dysponujący ziemią i poddanymi – stawali z pocztem. Tatarzy-kozacy – grupa mniej uprzywilejowana, odpowiednik litewskich bojarów i szlachty okolicznej – stawali osobiście „z sahajdakom, z szablieju i rohatynoju”, jak można wyczytać w popisach wojskowych zachowanych w Metryce Litewskiej. Cieszyli się wolnością osobistą i prawie wszystkimi prawami zawarowanymi dla szlachty, wyłączając prawa polityczne, jako że pozostawiali „innowiercami”, czyli zachowywali tradycyjną wierność islamowi (a ściślej hanafickiej odmianie sunnizmu).

Wiara muzułmańska dość wcześnie stała się głównym wyznacznikiem tożsamości tatarskiej na terenach Litwy i Polski, podczas gdy ich rodzime języki tureckie zastąpione zostały przez polski, białoruski i rozmaite dialekty pograniczne już w wieku XVI. Żyjąc w słowiańsko-bałtyjskim otoczeniu, szybko upodobnili się do innych mieszkańców Rzeczypospolitej wyglądem, strojem, obyczajem i wytworzyli bardzo specyficzny idiom kulturowy, będący unikatowym w skali Europy i świata konglomeratem cech lokalnych i przyniesionych ze Wschodu. Jego najbardziej uderzającym symbolem są do dziś kitaby, chamaiły, tefsiry – rękopiśmienne księgi o treści w części poświęconej sprawom religijnym, w części zagadnieniom praktycznym, pisane pismem arabskim, lecz w języku polskim (lub białoruskim).

Szlachta tatarska, pierwotnie pełniąca służbę wojskową w sześciu własnych chorągwiach (ściahach ułańskim, najmańskim, juszyńskim, jałoirskim, baryńskim i kondrackim) z wiekiem XVII zaczęła podejmować służbę zaciężną w prywatnych armiach magnackich, na żądanie Sejmu stawała natomiast powszechnie pod znakami rodzimych powiatów wraz z resztą pospolitego ruszenia. Ci z Tatarów, którzy (na ogół skutkiem kontrreformacyjnych represji) zdecydowali się przyjąć chrześcijaństwo, nabywali wraz z wyznaniem pełnych praw szlacheckich. W epoce zaborów zarówno tatarska szlachta, jak i przedstawiciele niższych stanów, na przykład słynący z wyrobu skór, ogrodnictwa i wozactwa Tatarzy-mieszczanie (takimi byli na przykład mieszkańcy niegdysiejszych wileńskich Łukiszek) niewiele w zasadzie różnili się od swych chrześcijańskich sąsiadów.

Co przez wieki cechowało tatarską szlachtę w sposób szczególny, to wielkie zamiłowanie do służby kawaleryjskiej oraz niezwykle silne poczucie lojalności w stosunku do Rzeczypospolitej. Te dwie cechy „tatarskiego charakteru” odcisnęły znaczące piętno na litewsko-polskiej historii ostatnich trzech stuleci. Służba Tatarów w Straży Przedniej Wielkiego Księstwa zaowocowała światową karierą zarówno samego słowa „ułan”, jak i określanej mianem „ułańskiej” formacji lekkiej kawalerii. W dobie upadku Rzeczypospolitej udział tatarskich ułanów odnotować można i w Insurekcji (między innymi podczas obrony Pragi), i w wojnach napoleońskich (choćby w oddziałach szwoleżerów Gwardii), i w obu powstaniach. Kawalerię tatarską powołano pod broń także w dobie pierwszej wojny, a w dwudziestoleciu międzywojennym w 13. Wileńskim Pułku Ułanów istniał oddzielny Szwadron Tatarski. Ostatnia tatarska szarża w służbie Rzeczypospolitej miała miejsce we wrześniu 1939 r. – nomen omen – pod Maciejowicami, kiedy to szwadron ten pod dowództwem majora Aleksandra Jeljaszewicza rozbił w gwałtownym ataku oddział Wehrmachtu.

Opiekę nad spuścizną kulturową społeczności tatarskiej w Polsce pełnił w międzywojniu Związek Kulturalno-Oświatowy Tatarów Rzeczypospolitej. Po przemianach politycznych roku 1989, funkcję tę podjął powstały w Gdańsku Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej. Związek Szlachty Tatarskiej Byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego jest organizacją stosunkowo młodą (jako stowarzyszenie zarejestrowany został w roku 2013) o nieco odmiennym charakterze, choć w statucie swoim zdefiniowany został także jako kontynuujący tradycje przedwojennych stowarzyszeń kulturalnych Tatarów. Zrzesza on tych członków społeczności tatarskiej, którzy mogą wylegitymować się pochodzeniem z arystokratycznych i szlacheckich rodów tatarskich Wielkiego Księstwa. Kilka słów należy się przy tym wytłumaczeniu, co należy rozumieć pod pojęciem arystokracji tatarskiej. Otóż zgodnie z tradycją sumiennie w Litwie kultywowaną warstwę najwyższą i otoczoną pośród Tatarów najwyższym szacunkiem stanowili potomkowie rodów wywodzących się bądź z różnych gałęzi rodu chańskiego (to jest potomków Czyngis-chana), bądź z rodów piastujących najwyższe godności w Złotej Ordzie lub w Chanacie Krymskim. Takimi były na przykład niegdyś rody carewiczów Ostryńskich (wywodzących się od Nur-Dewleta, brata chana Mengli Gireja) i Puńskich (potomków Szach Achmata, chana Złotej Ordy). Bardzo wysokim statusem szczycili się członkowie rodu Ułanów (potomkowie młodszych linii Czyngisydów), a także tych rodów, których członkom przysługiwał tytuł murzy, na ogół potomków przywódców złotoordyńskich ułusów[2]. Prezydent Związku Szlachty Tatarskiej, Jerzy Dżirdżis Ułan Murza kniaź Szahuniewicz, sobotni gość ZSzP, szczyci się pochodzeniem od samego Czyngis-chana.

Proces wywodowy w Związku Szlachty Tatarskiej odbywa się na podstawie drobiazgowej analizy dokumentów (często pozyskiwanych przez aspirujących w trybie żmudnych kwerend w Nacionalnom Istoriczieskom Archiwie Biełarusi w Mińsku lub Lietuvos valstybės istorijos archyvas w Wilnie). Pieczę nad wywodami sprawuje w imieniu Związku znany historyk i genealog Tatarszczyzny, profesor Stanisław Dumin z Moskwy, autor między innymi Herbarza Rodzin Tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego (wydanie polskie 1999; 2006). Związek wchodzi w skład Światowego Związku Szlachty Tatarskiej – Medżlisu Murzów Tatarskich; liczy dwudziestu ośmiu pełnoprawnych członków. Jego Prezydent, pan Jerzy Szahuniewicz, jest znanym gdańskim działaczem tatarskim, Prezesem Zarządu Narodowego Centrum Kultury Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej im. Leona Mirzy Kryczyńskiego, inspiratorem odsłonięcia pomnika Tatara RP na gdańskiej Oruni. Wiceprezydentem związku jest znany intelektualista, profesor Selim Chazbijewicz (związany ze środowiskiem trójmiejskim, absolwent gdańskiej polonistyki, obecnie profesor Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego), niegdyś współtwórca Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej i Prezes jego Rady Centralnej, wieloletni redaktor i wydawca Rocznika Tatarów Polskich. Związek przyznaje tytuły „Honorowego Murzy” osobom zasłużonym dla działalności na rzecz zachowania tradycji tatarskiej w Polsce – osobami uhonorowanymi tym tytułem są profesor Jan Tyszkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny badacz i popularyzator historii Tatarów litewsko-polskich, i Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Maciej Lisicki.

Do ważnych inicjatyw Związku należy także powołanie Szwadronu Kawalerii im. 4. Pułku Straży Przedniej – grupy rekonstrukcji historycznych z siedzibą w Maleninie, kultywującej przedwojenne tradycje kawalerii polskiej. Dwaj przedstawiciele kadry Szwadronu – ppor. Mariusz Draniewicz i ppor. Adam Zając – w historycznych mundurach ułańskich gościli wespół z Prezydentem Szahuniewiczem na zebraniu ZSzP.

Związek Szlachty Tatarskiej podejmuje działania na rzecz wsparcia diaspory narodu krymsko-tatarskiego w Polsce, gdzie w ostatnich miesiącach, w obozach detencyjnych znalazły się rodziny uchodźców z okupowanego przez Federację Rosyjską Krymu. Aktywność ta rozciąga się od prób informowania polskiej opinii publicznej o dramatycznym losie tatarskich imigrantów i ciężkich warunkach panujących w obozach, poprzez materialną dla nich pomoc, aż po inicjatywy polityczne podejmowane wespół z Przewodniczącym krymskiego Medżlisu – tegorocznym laureatem Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy, Mustafą Dżemilewem.

Ważnym akcentem sobotniego spotkania między przedstawicielami obu Związków były wreszcie obustronne deklaracje przyszłej współpracy oraz rozmowy w sprawie podpisania planowanego porozumienia dotyczącego współdziałania w kultywowaniu i upowszechnianiu wiedzy o tradycjach szlacheckich.

Zarząd Oddziału ZSzP w Gdańsku

Galeria zdjęć ze spotkania znajduje się tutaj.[1] S. Kryczyński, Tatarzy litewscy, „Rocznik Tatarski”, T. III, Warszawa 1938, s. 14.

[2] Por. S.W. Dumin, Tradycje genealogiczne i legendy rodowe Tatarów litewskich, [w:] Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze, red. J. Kulwicka-Kamińska, Cz. Łapicz, Toruń 2013, s. 62.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com