Sejmik deputacko-relacyjny. 9 września 1765.

CGP120 000 kadr

 

Ilustracja: Okładka księgi ziemskiej ciechanowskiej grodzkiej z lat 1733-1736. Photo: Michael Roman 2016.

Edycja: Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI 2020.

Uwaga! Edytor pisownię uwspółcześnił, interpunkcję uporządkował, tekst na akapity podzielił.

 

Sejmik deputacko-relacyjny. 9 września 1765.

Wybór deputata na Trybunał Koronny.

Relacja posłów na Sejm Koronacyjny.

Sprawa uporządkowania archiwum ciechanowskiego.

 

Źródło: AGAD, Ciechanowskie grodzkie relacje i oblaty, sygn. 28.

[k. 168]

Actum in Arce Ciechanoviensi, feria secunda, in crastino festi Nativitatis Beatissimae Virginis Mariae, Anno Domini 1765.

[k. 171v]

Videatur oblata laudi electionis I. M. deputati ad Tribunal Regni Petricoviensis in comitiolis particularibus electi, ad actaque officii praesens per Generosum Adamum Grabowski, burgrabium castrensem ciechanoviensis, per oblatam porrecta in actu.

/Dokument ma się znajdować w dissolutach ciechanowskich – zatem dalej cytat za Tekami Pawińskiego./

 

Źródło: PAU Kraków, Teki Pawińskiego, sygn. 1, k. 292-295.

[k. 296]

Actum in Arce Ciechanoviensi, feria secunda, in crastino festi Nativitatis Beatissimae Virginis Mariae, Anno Domini 1765.

Obtulit Generosus Adamus Grabowski, burgrabius castrensis ciechanoviensis.

Laudum electionis deputati Terrae Ciechanoviensis ad Tribunal Regni.

My rady, dygnitarze, urzędnicy i rycerstwo Ziemi Ciechanowskiej w związku trwałym nierozerwanej dotąd Konfederacji naszej, pod słodkim Najjaśniejszego Stanisława Augusta, Pana i Króla Naszego Polskiego, panowaniem zostający, z opisu Konstytucji Konwokacji Głównej Warszawskiej 1764 anni, na obranie deputata na Trybunał Koronny Prowincji Wielkopolskiej, według alternaty na Ziemię naszą Ciechanowską roku teraźniejszego przypadającej, na miejsce obradom publicznym zwyczajne, tu do Ciechanowa, dnia dzisiejszego zjechawszy się.

Po zagajeniu sejmiku przez Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Stanisława na Małopolu i Dembinkach z Narzymia Narzymskiego, Ziemi naszej Ciechanowskiej podkomorzego i pierwszego urzędnika, uprosiliśmy Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Franciszka Aleksandra na Podosiu Podoskiego, starostę bobrownickiego, marszałka konfederacji Ziemi naszej, aby laskę marszałkowską ad abeundum hunc actum podniósł.

Któremi, ad colligenda na kandydatów do funkcji deputackiej suffragia, za assessorów Wielmożnych Ichmościów Panów Antoniego Nosarzewskiego, sędziego, Zygmunta Grabowskiego, podsędka ziemskich, ciechanowskich, Pawła Rościszewskiego, cześnika przasnyskiego, Tomasza Mchowieckiego, pisarza ziemskiego i grodzkiego ciechanowskiego, Jana Karskiego, miecznika przasnyskiego i Jana Kamińskiego, regenta ziemskiego i grodzkiego ciechanowskiego, konsyliarzów konfederacji naszej, przydaliśmy i juramenta super realem connotationem votorum et laudi przed Jaśnie Wielmożnym Imci Panem podkomorzym naszym ciechanowskim, tak przez Jaśnie Wielmożnego Imci Pana marszałka konfederackiego, jako też przez Wielmożnych Ichmościów Panów assessorów konsyliarzów według prawa wykonane, odebraliśmy.

Po których wykonanych, do elekcji deputata przystąpiliśmy i gdy nie tylko większością głosów, ale i powszechnym całej Ziemi życzeniem i ogólnym wykrzyknieniem, padł los na Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Stanisława na Radzyminie Radzymińskiego, łowczego Ziemi naszej Ciechanowskiej, cnotami i talentami od Boga powierzonymi zaszczyconego, zdatnością do [k. 297] tej funkcji usposobionego, więc wspomnianego Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Stanisława Radzymińskiego, łowczego ciechanowskiego, za deputata Ziemi naszej województwa mazowieckiego na Trybunał Koronny Prowincji Wielkopolskiej w roku teraźniejszym blisko następujący, wybrawszy i przysięgę przed Jaśnie Wielmożnym Imci Panem podkomorzym naszym ciechanowskim ea rotha:

„Ja, Stanisław, przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu, iż sprawiedliwie według Boga, prawa pisanego i stron kontrowersji sądzić i zeznania przyjmować będę, na bogatego i na ubogiego, przyjaciela i nieprzyjaciela, obywatela i przychodnia względu nie mając, i ani na przyjaźń, ani nienawiść, ani na podarki, ani na przegróżki dbać będę, ale w sądzeniu samego Pana Boga, prawa pisanego, słuszności Kontrowersji, stron zeznania, i w tem wszystkiem sumienia mego rozsądku naśladować i słuchać będę, i inne obowiązki należące mi wiernie i wedle możliwości mojej czynić będę. Praktykowania żadnych spraw z nikim czynić nie mam, ani przestrogi, ani rady dawać, ani podarków brać będę. Według ostatniej korektury Trybunału Koronnego sądzić będę i oną we wszystkich punktach zachować i aby od inszych obserwowana była, ile możności starać się będę i jako vota na teraźniejszym sejmiku na mnie dawane, ani przeze mnie, ani przez kogośkolwiek z moją wiadomością, datkiem lub obietnicą ujmowane nie były i tak w obieraniu marszałka, jako i w sądzeniu od nikogo dependować, tajemnic też sądu tego objawiać nikomu nie będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i syna jego niewinna męka”

przez tegoż Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Stanisława Radzymińskiego, łowczego Ziemi naszej Ciechanowskiej i deputata na Trybunał Koronny Prowincji Wielkopolskiej, blisko następujący, wszystkie zwykłe przysiąg uroczystości zachowawszy publicznie in facie całego koła naszego ad immaginem Crucifixi Domini Nostri Jesu Christi wykonaną odebrawszy, niniejszym naszym laudum o tym wybraniu Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Stanisława na Radzyminie Radzymińskiego, łowczego i deputata Ziemi naszej Ciechanowskiej województwa mazowieckiego, ogłaszamy.

Po zakończonej tak deputackiej elekcji, przystąpiliśmy według przepisu Konstytucji Sejmu Coronationis, immediate przeszłego do wysłuchania relacji Jaśnie Wielmożnych Ichmościów Panów Stanisława Narzymskiego, podkomorzego i Antoniego Nosarzewskiego, sędziego ziemskiego Ziemi naszej Ciechanowskiej, na tenże Sejm posłów. Którą uczynioną odebrawszy i za publiczną usługę bene gestis tymże [k. 298] Jaśnie Wielmożnym Ichmościom Panom posłom naszym należyte czynimy wdzięczności w sercach naszych rekognicje.

Gdy zaś księgi ziemskie i grodzkie ziemi naszej, tak dawniejszych, jako immediate przeszłych lat częścią przez nieporządną, a bardziej przez cale zaniedbaną w kancelarii aktykacją, jedne częstymi kwerendami podarte, pomieszane, nieintroligowane, drugie z racji zdezelowanego archiwum i nieporządnej konserwacji pognite, zbutwiałe, widziemy. A że Konstytucja Sejmu Konwokacyjnego w roku przeszłym przez Stany Rzeczypospolitej na prośbę i żądanie posłów Ziemi naszej uchwalona i per sancitum drugiego Sejmu Koronacyjnego reanimowana, komisją na rewizję archivi kancelarii zdezolowanych ksiąg do Ciechanowa naznaczyła, i oraz ten warunek uczyniła, abyśmy rekompensę, tak Wielmożnym Ichmościom Panom komisarzom do tej rewizji delegowanym za ich pracę i fatygę, jako też i tym, którzy by akta zdezolowane przepisowali i aktykowali obmyślili i na sejmiku relationis, albo po nim pierwszym sposób do rekompensy ułożyli.

Więc na teraźniejszym sejmiku usiłując obowiązki sejmowe ziścić, de unanimi nostri consensu od soli suchedniowej na Ziemię naszą należącej perceptę dla aktykujących czyli akta zdezelowane przepisujących, to jest od każdej beczki soli po tynfów 2 per tractum czasu 3-letniego, aby były płacone mocą uchwały teraźniejszej postanowiliśmy. I aby każdy obywatel Ziemi naszej sól suchedniową partycypujący, nemine excepto, do rąk Wielmożnego Imci Pana Mchowieckiego, pisarza tejże Ziemi lub jego substytuta, który będzie ad id munus od niego delegowany, od każdej beczki soli, quolibet anno intestatii triennalis ante omnia po tynfów 2 wypłacał. A potem za pokazaniem i oddaniem Ichmościom Panom dystrybutorom soli suchedniowej cedułki, czyli kwitu od Wielmożnego Imć Pana pisarza lub jego substytuta de persdicto (?) contingenti przez uchwałę teraźniejszą ad invento danego, asygnację każdy na swoją sól od tychże Ichmościów Panów dystrybutorów albo dystrybutora odebrał, postanawiamy. Której to sumy pro reparandis actis ad praesens uchwalonej przez Wielmożnego Imci Pana pisarza lub jego substytuta percipiendae w latach trzech blisko po sobie następujących, zaczynając tą perceptę w roku przyszłym 1766 od 1.000 beczek soli na każdy rok na Ziemię naszą należącego, wraz złączonej 6.000 tynfów wynoszącej tenże Wielmożny Imci Pan pisarz, qua ksiąg stróż i dyspozytor oraz ad revisonem archivi tychże ksiąg przez Konstytucje wyżej cytowane naznaczony komisarz odnotować i Ziemi swej czasu pokazać do przepisowania ksiąg personas ex palestrantibus capaces wybrać i onym in hoc opere pracującym adequate rekompensować praesentibus obligantur. Za którą dla Ziemi [k. 299] przysługę temuż Wielmożnemu Imci Panu pisarzowi wdzięczność i przyzwoitą rekompensę wyświadczyć deklarujemy, a jako acta perpetuitatis stante funcione pisarstwa swego susceptowane, tenże Wielmożny Imci Pan pisarz sumptu ex proventu cancelariae zaczął chwalebnie aktykować, tak aby ta aktykacja nieustannie była kontynuowana, onego obligujemy i upraszamy.

A ponieważ w żupach solnych retenta soli suchedniowej w Ziemi naszej Ciechanowskiej do roku teraźniejszego należącej znajdować się mają, więc uprosiliśmy e medio nostri Ichmość Panów Stanisława Młodzianowskiego i Józefa Długokęckiego, komorników ziemskich ciechanowskich, aby zjechawszy do żup solnych praskiej i zakroczymskiej, kalkulację ultima quietatione uczynili i ubezpieczywszy retenta soli, jeżeliby się jakie znalazły, skarb czyli raczej pomienione żupy zakwitowali i o tym zupełną na następującym pierwszym sejmiku nam relację uczynili. Za którą tymże Ichmość Panom komornikom delegowanym przysługę, nie tylko rekompensę, ale i wdzięczność w sercach naszych spondemus.

Które laudum podpisami rąk Jaśnie Wielmożnego Imci Pana podkomorzego Ziemi naszej sejmik zagajającego, jako też i Imci Pana marszałka konfederacji, tudzież Ichmościów Panów assessorów wyżej wyrażonych stwierdzone, do ksiąg grodzkich ciechanowskich nieodwłocznie podać zleciliśmy.

Działo się w Ciechanowie, dnia 9 września Roku Pańskiego 1765.

Stanisław Narzymski, succamerarius Terrae Ciechanoviensis, mp.

Franciscus in Podosie Podoski, capitaneus bobrovnicensis, mareschalcus confederationis Terrae Ciechanoviensis, mp.

Antonius Nosarzewski, judex terrestris ciechanoviensis et consiliarius confederationis, mp.

Sigismundus Grabowski, subiudex terrestris et consiliarius confederationis Terrae Ciechanoviensis, mp.

Petrus Paulus a Rościszewo Junosza Rościszewski, p[incerna] p[rasnisiensis], consiliarius Terrae Ciechanoviensis, mp.

Thomas Mchowiecki, notarius terrestris et castrensis, consiliarius Terrae Ciechanoviensis, mp.

Jan Karski, m[iecznik] p[rzasnyski], k[onsyliarz] k[onfederacji] ciechanowski, mp.

Joannes Kamiński, vicenotarius terrestris et castrensis, atque consiliarius Terrae Ciechanoviensis, mp.


Nota: Komisja ds. rewizji archiwum Ziemi Ciechanowskiej ustanowiona na Sejmie Konwokacyjnym i potwierdzona na Sejmie Koronacyjnym 1764 roku. W jej skład wchodzili:

  1. Wojciech Kluszewski, cześnik ciechanowski.

  2. Zygmunt Grabowski, podsędek ziemski ciechanowski.

  3. Tomasz Mchowiecki, komornik graniczny ciechanowski.

  4. Kazimierz Szydłowski, miecznikowicz ciechanowski.

  5. Jan Gumowski, viceregent grodzki ciechanowski.

  6. Kazimierz Łazowski, burgrabia grodzki ciechanowski.

Patrz: Volumina Legum, t. 7, s. 38 i 152.

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com