Verbum Nobile

 

Historię narodów spisali kronikarze.

Narody wspominają ich z szacunkiem.

Każda rodzina ma swoją historię, choć nie każda swoich kronikarzy.

Kulturotwórcza rola ziemian

Maciej Rudziński - Kulturotwórcza rola ziemian

Z materiałów na Zjazd Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warszawie, w dniu 6 czerwca 1992 r.


Wieś – majatek - dwór... Układ ten funkcjonował przez wieki, mniej lub bardziej harmonijnie, jako jedna organiczna całość. Wrośnięty korzeniami tradycji w rodzimą glebę, polski dwór nie tylko czerpał z niej soki, lecz promieniował wpływem kulturalnym i gospodarczym · na bliższe i dalsze otoczenie.

Gdy ukrywający się w naszym rodzinnym majątku Wincenty Witos, miał odlecieć jesienią 1944 r. do Anglii, do londyńskiego Rządu Mikołajczyka, wziął na dalszą daleką drogę jedną jedyną książkę: Trylogię. Zapytany, powiedział mi wprost: "Jestem niemal ślepy, a Trylogię znam od dziecka na pamięć".

Truizmem byłoby mówić tutaj, w Domu Polskiej Literatury, o historycznym i kulturalnym znaczeniu ziemian, którzy stanowili w Polsce klasę 10 razy liczniejszą i bardziej wpływową, niż w innych krajach Europy, znaczonych przecież piętnem kultury mieszczańskiej. Bo czym byłaby Złota Księga naszej tradycji narodowej bez setek pisarzy, muzyków, plastyków ziemiańskiego pochodzenia, jak Sienkiewicz, Rey, Fredro, Moniuszko, Szymanowski lub Paderewski, Witkacy, Grottger, czy Puget i Czapski? Albo bez chlubnych kart, jak Komisja Edukacji Narodowej, Konstytucja 3-ego Maja, Ossolineum, Puławy, Kórnik i wiele, wiele innych fundacji?!

Znał te fakty sam Stalin, skoro mówił: "Polski nie da się tak łatwo zmienić, ani ujarzmić – oparta jest na staroziemiańskiej kulturze". ...Istotnie, choć komunizm zrujnował egzystencję polskich ziemian, wraz z zabytkową substancją ich domów, to przecież w sferze niematerialnej poniósł sromotną klęskę moralną. Właśnie dzięki naszej specyficznej kulturze i tożsamości narodowej, o której tak często przypomina Ojciec Święty.

A dziś? Czy dwór ziemiański ma być na zawsze wymazany z postkomunistycznego krajobrazu polskiej wsi? Czy nie może odegrać dawnej kulturotwórczej roli?

Otóż może i – powinien ! Biorąc udział w tzw. akcji upowszechnienia kultury, dojeżdżam od lat z zespołami filharmonicznymi nie tylko do dużych ośrodków miejskich, lecz również do „zabitych deskami” wiosek. Aż trudno uwierzyć: w XX wieku istnieją u nas miejscowości, gdzie nie dociera teatr, kino, książka ! Ba, nie dociera nawet gazeta, odkąd komunistycza RSW Prasa przestała dostarczać PAP-owską papkę... A poziom nauczania i wyposażenia wiejskich szkół? I to, niestety, też odbiega od poziomu wielkomiejskiego! Natomiast młodzież wiejska góruje nad zblazowaną i zazwyczaj rozhukaną młodzieżą miejską. jedną cechą: dyscypliną, taktem i szczerym otwarciem na  kulturę i sztukę przybywającą z tak zwanego „szerokiego świata”.

Dotknęliśmy tu złożonego w postkomunistycznym społeczeństwie wiejskim problemu: tradycyjnego, rodzinnego wychowania, a także – problemu sztuki ludowej. Sztuka ta, jak wiadomo, rozwijała się przez wieki bujnie i spontanicznie, choć w mocnym powiązaniu z dworem. Był on – obok kościoła – „stacją przekaźnikową” pewnych wzorców w dziedzinie muzyki, instrumentów, architektury, czy nawet obyczaju i stroju. Zresztą odbywało się to na zasadzie wzajemnej wymiany i sprzężenia zwrotnego. Przykłady są dobrze znane: liczne pastorałki i ballady w stylu „Pani zabiła Pana”, ludowe chodzone nazwane potem dworskimi polonezami, modne „maciejówki” czy pasiaki łowickie będące dalekim echem papieskiej straży... Nie mówiąc oczywiście o stylizacji tematów ludowych w dziełach Mickiewicza, Chopina, Szymanowskiego.

Dziś folklor zamiera – nie tylko u nas. Lecz wieś polska tracąc rodzimą sztukę, odcięta jest nadal od uniwersalnej kultury miejskiej, czego nie można powiedzieć o jej odpowiedniku w krajach zachodnich. Nie jest przypadkiem, że bohaterem znakomitego dzieła Kieślowskiego „Krótki film o zabijaniu” jest właśnie sfrustrowany, wyobcowany ze środowiska miejskiego młody chłopak wiejski...

Wydaje się więc, że powracający w rodzinne strony ziemianin, od wieków przywykły do kontaktów ze sztuką, pamiętający rodzinne tradycje budowania i fundowania szkół, ochronek czy domów parafialnych – taki światły ziemianin mógłby stanowić pomost między miastem, a wsią.. Przede wszystkim mógłby zaktywizować samorząd gmin, gdzie komunistyczne wynalazki – różne GOK-i lub kina objazdowe – też umierają naturalną śmiercią. Popularyzacja czytelnictwa, teatru, muzyki, filmu – prowadzenie naprawdę interesujących pogadanek i dyskusji – to byłaby cenna, lecz jakże ciężka orka na tym naszym ugorze. Sam brałem nieraz udział, w Niemczech i we Francji, w różnych koncertach, na które właściciele dworów zapraszali okoliczną ludność. Warto było widzieć jakie te koncerty miały powodzenie !

Ważne byłoby również odszukanie i ożywienie zamierających źródeł rodzimej twórczości na wsi. Działalność tzw. CPLiA, lub enklawy w postaci zespołów „Śląsk” i „Mazowsze” to przecież namiastki żywej i twórczej sztuki ludowej. Oczywiście problemy te czekają na osobną i wnikliwą analizę kadry specjalistów.

Osobnego omówienia wymaga też inny palący problem: ochrona i konserwacja zabytkowych dworów. Odbyło się ostatnio w Krakowie plenarne zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, gdzie wspomniany problem był szeroko omawiany. Konserwatorzy i historycy sztuki z całej Polski biją na alarm: np. w zabytkowym parku, w gminie Gaj wandale wycięli 70 cennych drzew! Gdzie indziej rozbierają stare mury zabytkowego pałacu, lub spółka „Korona” proponuje sprzedaż dworu za plecami prawnego właściciela. Toteż historycy krytykowali nowy projekt Ministerstwa Kultury i Sztuki „Ustawy o Państwowej Agencji Zabytkowych Nieruchomości” i wystosowali do Sejmu apel, aby w pierwszym rzędzie przeprowadzić odkładaną od miesięcy ustawę reprywatyzacyjną. Wiadomo bowiem, że nikt lepiej nie zadba o zabytkowe dwory, jak ich prawni właściciele, związani rodzinną tradycją z domem swego dzieciństwa.

A sytuacja prawna pod tym względem jest tragiczna: dalej w Polsce obowiązują dekrety bierutowsko-stalinowskie, które doprowadziły do wywłaszczenia około 20.000 zabytkowych dworów, z czego 90% uległo zniszczeniu. Nowy projekt Ustawy MKiS nie gwarantuje zwrotu prawnym właścicielom, natomiast tzw. rządowy projekt reprywatyzacyjny złożony w ubiegłym roku w poprzednim Sejmie – był po prostu nierealny. Proponował ewentualny zwrot dworów, nie wspominając nic o rewindykacjach majątkowych. A przecież dwór i majątek, to integralna całość. Utrzymanie dworu bez zaplecza majątkowego staje się czystą mrzonką!

Sprawy reprywatyzacyjne, ochrona zabytków, szerzenie oświaty i kultury na wsi – wszystko to z kolei wiąże się z jeszcze jednym problemem, z aspektem moralno-etycznym. Jak wiemy, ideologii komunistycznej oparły się w Polsce dwa filary: kościół i polska wieś, która najskuteczniej broniła swej wiary i „ojcowizny”. A Encyklika „Rerum Novarum” wyraźnie mówi, że wyrugowane przez komunizm, naturalne prawo własności, ma dwie funkcje społeczne: poczucie wolności i poczucie obowiązku. I co się dziś okazuje? Że kiedy stalinowska piramida zniewolenia jednostek i narodów runęła, to spod gruzów łatwiej odbudować wolność, niż tę drugą funkcję społeczną: uczciwość, a także sens i etos pracy, o którym tak często przypomina Ojciec Święty..

Otóż w Polsce obserwujemy na tym polu pewien absurd. Administracja uznaje nowobogackie nomenklaturowe fortuny, lecz opóźnia reprywatyzację. Czyżby uważała, że istnieje dobra, bo nowa i zła, bo stara własność?! A przecież wspomnianych wartości społecznych nie wskrzesi pazerny Bagsik, czy Bogatin, lecz właśnie prawni właściciele, którzy od pokoleń wychowani byli w chrześcijańskiej świadomości, iż im większa własność, im starsze jej korzenie, tym większe zobowiązanie wobec społeczeństwa i państwa.

Lecz postawmy sprawę na głowie: załóżmy na moment, że zamiast dawnych właścicieli, majątki i dwory przejmuje nowa, lub stara nomenklatura. Co wtedy? Po pierwsze, w świadomości społeczeństwa wiejskiego powstanie głęboka rysa, tym głębsza, im mocniejsze jest przywiązanie do wartości chrześcijańskich i wspomnianego pojęcia „ojcowizna”. Wieś po prostu przestanie wierzyć w szczerość przemian, widząc, że mieszkańcy miast odzyskują swą własność, a tylko tzw. wywłaszczeni „kułacy” i „obszarnicy” traktowani są przez prawo III RP po macoszemu.

Jakie byłyby społeczno-ekonomiczne reperkusje takiego spadku zaufania, lepiej nie mówić!

Tak więc reprywatyzacja i problem ziemiaństwa staje się dziś jednym ze sprawdzianów praworządności i wiarygodności państwa. Wiarygodności podwójnej – w oczach społeczeństwa własnego i międzynarodowego. W imię tej właśnie praworządności Czesi i Węgrzy już teraz oddają prawnym właścicielom zawłaszczone przez komunizm majątki i dwory. Chodzi tu o wejście do Europy, czyli rozwój gospodarki rynkowej, kredyty, bezpieczeństwo granic.

Nasz krąg się zamknął: mówiąc o kulturze, etyce, świadomości społecznej, wróciliśmy do ekonomicznych źródeł funkcjonowania gospodarki. Bo są to dwie strony jednego medalu, któremu na imię: polska racja stanu.

 

opublikowano w "Verbum Nobile" nr 1/1992
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com