2. Sejmik relacyjny konfederacki. 23 lipca 1764.

august aleksander czartoryski 11

Ilustracja: August Aleksander Czartoryski, wojewoda i generał ziem ruskich, marszałek Generalnej Konfederacji 1764 roku, autor nieznany. Źródło: Wikimedia.org

Edycja: Adam A. PSZCZÓŁKOWSKI 2020.

Uwaga! Edytor pisownię uwspółcześnił, interpunkcję uporządkował, tekst na akapity podzielił.

 

2. Sejmik relacyjny konfederacki. 23 lipca 1764.

Relacja posłów na Sejm Konwokacyjny.

Ustanowienie Konfederacji Ziemi Ciechanowskiej – wybór konsyliarzy i rotmistrzów.

Wybór posłów na Sejm Elekcyjny.

 

Źródło: AGAD, Ciechanowskie Grodzkie Relacje i Oblaty, sygn. 24.

[k. 551 – dopisek]

Actum in Arce Ciechanoviensi sub Interregno, feria tertia, in vigilia Festi S[ancti] Jacobi Apostoli, Anno Domini 1764-to.

Officium praesens castrensis capitanei ciechanoviensis laudum confederationis Terrea praesens Ciechanoviensis infrascriptum manibus [k. 551v] Illustrum Magnificorum Dignitariorum, Officialium ac Nobilitati Terrae eiusdem subsciptum ad actaque praesens, ad personalem per Generosum Simonem Czaplicki, modo oblatae porrectum suscepit et ingrossare permisit in serie sequenti.

[k. 547]

My rady, dygnitarze, urzędnicy i całe rycerstwo Ziemi Ciechanowskiej zjechawszy się, nie tylko z prawa i zwyczaju o sejmikach relationis od przodków naszych ustanowionego, ale też po szczęśliwie doszłym teraz Sejmie Convocationis przez skonfederowane Stany Rz-plitej, mając przeznaczony termin na dzień dzisiejszy uniwersałem Jaśnie Oświęconego Xięcia Imci Prymasa obwieszczony, do uczynienia nam relacji przez Jaśnie Wielmożnych Ichmość Panów Franciszka na Podosiu Podoskiego, starostę rypińskiego i Jana Chryzostoma Krajewskiego, instygatora koronnego posłów Ziemi naszej, na Sejm konwokacyjny obranych i do wysłuchania od nas onych.

Gdy ciż Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie posłowie nasi stawiwszy się na dzień i termin per sanatum skonfederowanych stanów Rz-plitej przeznaczony i determinowany, relacją nam braci tu zgromadzonym de per actis Sejmu Konwokacyjnego istotną i prawdziwą uczynili. Jako na początku tego Sejmu Konwokacyjnego, gdy rozróżnione niektórych civium sentymenta od wspólnej dla ratunku Ojczyzny, po zmarłym królu rady zdawały się unikać i pod pretextem tylko gorliwości miemanych o dobro pospolite swoje usiłowania na przedłużenie bezkrólewia czynili, a mocy i siły z jedynej jedni przeciwko drugim prywatnej nienawiści, do zamieszania wewnętrznego pokoju natężając, z miejsca obrad publicznych odstąpili i w rozdwojeniu jakimś Rz-plitą przez zaniesione manifesta mieć chcieli. Że zaś potissima pars Rz-plitej w senatorach i posłach ziemskich zgromadzona, idąc za powodem przezornych czynów i starania o dobro powszechne Jaśnie Oświeconego Xięcia Imci Prymasa Korony Polskiej i Wielkiego Xięstwa Litewskiego, chcąc w nienaruszonym słodkim zostawać pokoju do jednomyślnego wzięła się związku w radach potrzebnych i postanowienia w nierządzie zastarzałym dobrego porządku, Sejm ten Convocationis sub vinculo confederationis zacząć i skończyć postanowiła. Jakoż gdy nas nauczają wyrażone w ustawach Sejmu tego opisania, że nie bynajmniej skonfederowane stany Rz-plitej naprzeciw kardynalnym fundamentom wolności naszej nie postąpiły i owszem najpierwszy punkt Wiary Świętej Katolickiej na zawsze kwitnąć mającej, z oddaleniem dysydentów religii ubezpieczyły, wolność Narodu Polskiego i klejnot szlachecki w bezpieczeństwie nabytych od przodków prerogatyw wolnego każdego szlachcica głosu utwierdziły i zostawiły. Sprawiedliwość świętą jakby zachowana bydź miała opisały. Wolną elekcję króla rodowitego z ojca i matki Polaka obwarowały. Bezpieczeństwo publiczne każdemu ugrontowały i inne zbawienne z ostrożnością wszelką naprzeciw wzruszającym niepokój poczyniły dyspozycje. Które nie tylko, aby się każdemu w tym wolnym Narodzie urodzonemu patriocie podobać nie miały, ale owszem nie tylko w generalności wszytkie województwa, lecz i w szczególności Ziemia nasza, w głębokim to wszystko przyjmując poszanowaniu i obserwancji należytą Jaśnie Wielmożnym Ichmościom Panom posłom słusznie i zgodnie do przezornych i sprawiedliwych zdań skonfederowanych stanów Rz-plitej referującym się oświadcza, z podziękowaniem wdzięczność et pro bene gesta proventia gratam, w sercach civium zapisuje memoriam.

Gdy zaś po zakończonym chwalebnie Sejmie Konwokacyjnym i rozwiązaniu sejmowej konfederacji, zdało się zgromadzonej przytomnej Rz-plitej ad omnes eventuales casus skądkolwiek [k. 547v] wyniknąć mającej na Ojczyznę nieszczęśliwości, a potrzebnego zaraz dla niej ratunku w radzie nieprzestanej chcąc onę mieć bene provisam et ordinatam, Konfederację Generalną postanowić i w niej się obowiązkami cnoty i poczciwości jeden drugiego z hazardem życia i fortuny nieodstępując opisać. Która nie tylko niektóre już skonfederowane województwa, ziemie i powiaty na sejmikach antekonwokacyjnych do wspólnej teraz przyjęła jednomyślności, a nieskonfederowane jeszcze województwa i ziemie do pożądanej wzywa społeczności i obrony. Przeto my wszyscy zgromadzeni obywatele tej ziemi wysłuchawszy nie tylko doskonałej relacji od Jaśnie Wielmożnych Ichmościów Panów posłów uczynionej, tak względem chwalebnych i potrzebnych ustaw na Sejmie Convocationis postanowionych, o których sejmowa skonfederowanych stanów szerzej w sobie opiewa Konstytucja, per oblatam do grodu tutejszego podana, jako też po rozwiązaniu sejmowej Konfederacji Generalna potym Konfederacja statuum nastąpiła, która nieskonfederowane województwa i ziemie do wspólnego animuje związku. I ta, gdy nam także do wiadomości ex actis publicis doszła, wstępując w ślady gorliwych o obronę Ojczyzny, o utrzymanie wolności i swobód przodków naszych, a idąc za powodem stanów Rz-plitej w Generalną Konfederację złączonych, do której chęci nasze stosując i ten sam jedyny cel przed oczyma mając, aby Wiara Święta, prawa, wolność i prerogatywy szlacheckie w niczym poruszone nie były, tudziesz opatrując sobie bezpieczeństwo fortun, domów i osób naszych, abyśmy w najgruntowniejszej zostawać mogli spokojności, konfederujemy się w jedenże węzeł Generalnej Konfederacji, jako nierozdzielne członki tej Rz-plitej spajamy się i miłością braterską, jeden drugiego obowiązujemy, ażeby w każdej potrzebie podczas tego bezkrólewia bronić i zastępować do ostatnich sił mogliśmy się i póty w niej trwać, póki do generalnego całej Rz-plitej, tak wewnętrznego, jako i zewnętrznego nie przyjdzie uspokojenia.

Do której to Konfederacji naszej znając wyprobowane talenta w usługach publicznych Jaśnie Wielmożnego Imci Pana Franciszka na Podosiu Podoskiego, starosty rypińskiego, onego sobie za marszałka konfederacji naszej obieramy. Któremu za konsyliarzów Jaśnie Wielmożnych Ichmościów Panów (1) Jana Chryzostoma Krajewskiego, instygatora koronnego, (2) Józefa Piegłowskiego, chorążego, (3) Antoniego Nosarzewskiego, sędziego ziemskiego, (4) Józefa Nosarzewskiego, stolnika, ciechanowskich, (5) Antoniego Kickiego, podczaszego zakroczymskiego, (6) Wojciecha Kluszewskiego, cześnika, (7) Zygmunta Grabowskiego, podsędka, (8) Jana Karskiego, wojskiego, (9) Stefana Rościszewskiego, miecznika, (10) Jana Łopackiego, skarbnika, (11) Stanisława Radzymińskiego, kasztelanica i marszałka sądów kapturowych, ciechanowskich, (12) Michała Kickiego, stolnika bracławskiego, (13) Tomasza Mchowieckiego, komornika granicznego, (14) Wojciecha Pęczkowskiego, sędziego grodzkiego, ciechanowskich, (15) Michała Ciemniewskiego, skarbnika czerniechowskiego, (16) Jana Kamińskiego, regenta ciechanowskiego, (17) Antoniego Pęczkowskiego, cześnika żydaczewskiego, (18) Teodora i (19) Antoniego Radzymińskich, podkomorzyców ciechanowskich, (20) Marcina Krępskiego, (21) Błażeja Bartołda, podstolego czerwonogrodzkiego, (22) Jana Smoleńskiego, cześnikowicza nurskiego, (23) Antoniego Ciemniewskiego, chorążego inowrocławskiego, (24) Alexandra Młodzianowskiego, (25) Pawła Zembrzuskiego, komorników, (26) Pawła Ożumieskiego, burgrabiego, ciechanowskich, (27) Pawła Rościszewskiego, regenta zawskrzeńskiego, (28) Jana Karskiego, (29) Walentego Burskiego, łowczego podlaskiego, (30) Wojciecha Szulińskiego, (31) Jana Szydłowskiego, łowczyca zawskrzeńskiego, (32) Gabriela Orłowskiego, komornika granicznego ziemi dobrzyńskiej, (33) Józefa i (34) Ludwika Kozickich, (35) Józefa Dembego, (36) Macieja Garlińskiego, (37) Dominika Mchowieckiego, (38) Ludwika Kickiego, (39) Mikołaja Karskiego, (40) Jana Gumowskiego, viceregenta ciechanowskiego, (41) Dominika Pszczółkowskiego, łowczego smoleńskiego, (42) Jana Wieczffińskiego, i za sekretarzów Imci Pana Jana Szydłowskiego, podczaszyca [k. 548] ciechanowskiego i Szymona Horodeńskiego, komornika ziemskiego bielskiego, przydajemy.

Aby zaś Imć Pan marszałek przykładem Generalnej Konfederacji wraz z Ichmość Panami konsyliarzami na rotę w Generalnej Konfederacji wyrażoną przysiągł obligujemy. Dając wszelką moc i władzę temuż Imci Panu marszałkowi Konfederacji z Ichmość Panami Konsyliarzami w każdej potrzebie, tak w generalności stosować się i regulować do dyspozycji wszelkich Generalnej Konfederacji, jako też i w szczególności cokolwiek by należało do partykularnej obrady i obrony w Ziemi naszej czynić bezpieczeństwa wszelkiego i spokojności przestrzegać każdego czasu, kiedy by tego potrzeba wyciągała do wspólnej obrony nas wszystkich wzywać. A inquantum by miał się kto taki w Ziemi naszej znajdować, który niespokojność jakową lub zaciągi prywatne ludzi na zamieszanie miał czynić, albo gdyby przed rozwiązaniem, tak generalnej, jako i partykularnej naszej konfederacji wszedłszy in nexum onej, miał się od niej odłączać i w kointelligencje szkodliwe miał z kim przeciwnym wchodzić, aby to mu to jawnie dowiedziono takowego tanquam per duellem et hostem patriae, sądzić i exekwować zlecamy.

Aby zaś Konfederacja nasza mogła się dostatecznie regulować do generalnej i z nią mieć potrzebną w obradach i posiłkach społeczność, obligujemy Jaśnie Wielmożnego marszałka Konfederacji, aby kiedy sam nie będzie mógł adesse consiliis Generalnej Konfederacji, dwóch Ichmość Panów konsyliarzów ad resedendum przy Jaśnie Oświeconym Xięciu Imci marszałku Generalnej Konfederacji delegował, którzy tak Jaśnie Wielmożny Imci Pan marszałek, jako Ichmość delegati consiliarii relative do nas wszytkich mają się mieć w potrzebach generalnej obrony i spokojności. Ostrzegamy zaś sobie, ażeby jurysdykcja Jaśnie Wielmożnego Imci Pana marszałka konfederacji naszej, która się tylko in per dueles, refragarios et hostes patriae rozciągać ma, żadnego praeiuditium i impedimentu sądom kapturowym /: które powszechne sądom swoim przyzwoite sprawy sądzić mają :/ nie czyniła.

A co się tycze expedicionem bellicam si et inquantum, by tego potrzeba wyciągała praecedente despositione Generalnej Konfederacji, do której się in toto referujemy w mocy i dyspozycji Jaśnie Wielmożnego Imci Pana marszałka cum consiliariis zostawujemy. Rotmistrzów jednak, którzy i w ciągnieniu na elekcję potrzebni będą w powiatach postanawiamy, jako to z powiatu sąchockiego Imć Pana Antoniego Zielińskiego, podstolego zawskrzeńskiego, z powiatu ciechanowskiego Imci Pana Teodora Radzymińskiego, podkomorzyca ciechanowskiego, z powiatu przasnyskiego Imci Pana Antoniego Radzymińskiego, podkomorzyca ciechanowskiego, a za oboźnego ziemi naszej obieramy Imci Pana Piotra Zembrzuskiego, podwojewodzego ciechanowskiego, a za buńczucznego Imci Pana Jana Smoleńskiego, cześnikowicza nurskiego. Którzy Jaśnie Wielmożnemu Panu marszałkowi konfederacji, jako primo ductori ad campum electoralem pro dandis suffragiis na obranie nowego króla rodowitego z ojca i matki Polaka, z powiatami asystować będą. A jako mens skonfederowanych stanów Rz-plitej była, aby in libero arbitrio zostawić, czyli viritem, czyli komu się tylko będzie podobało jechać na elekcję, tak i my się dysponujemy, że kto zechce jechać na elekcję z powiatu ma się wcześnie adressować do Imci Pana rotmistrza powiatowego i dać się zapisać w regestr, a zaś Jaśnie Wielmożnemu Imci Panu marszałkowi jako primo ductori wolno będzie z obywatelów Ziemi naszej chorągiew pod rotmistrzostwem Jaśnie Wielmożnego Pana Stanisława Radzymińskiego, kasztelanica ciechanowskiego, sobie uformować i z nią się wraz z powiatowemi in campo electorali popisać, zachowując debitam modestiam w ciągnieniu et rigorem super delinqueritibus [k. 548v] et exorbitantibus.

A ponieważ w porządku Sejmu Elekcyjnego, te pierwsze według dawnych praw i ostatniej ustawy Sejmu Konwokacyjnego zachowane być powinny preliminaria, że marszałek Sejmu Elekcyjnego ante omnia obrany być ma, na którego dawnym zwyczajem województwa i ziemie wotowały. Na Sejmie zaś immediate Convocationis doszłym przez skonfederowane stany Rz-plitej ustanowiono jest, aby triplicatum numerum posłów do wotowania na marszałka Sejmu Electionis, i do innych obrządków sejmowych postanowić. Więc przychylając się do takowej dyspozycji Sejmu Convocationis, mając do obierania zwykle z Ziemi naszej po dwóch posłów obieramy teraz sześciu, to jest gdy Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie Franciszek Podoski, starosta rypiński i Jan Chryzostom Krajewski, instygator koronny, posłowie na Sejm Convocationis obrani przez Konstytucję Sejmu tego, tak do układania Pactorum Conventorum z Najjaśniejszym przyszłym regnantem, jako do konferencji prawem opisanych z cudzoziemskiemi ministrami i do innych funkcji i obowiązani et ex mente Sejmu tego wykonać to powinni. Więc konfirmując onychże przy tej funkcji poselskiej, obieramy do nich innych czterech jako Ichmość Panów Wojciecha Kluszewskiego, cześnika ciechanowskiego, Michała Ciemniewskiego, skarbnika czerniechowskiego, Wojciecha Pęczkowskiego, sędziego grodzkiego ciechanowskiego i Jana Łopackiego, skarbnika Ziemi Ciechanowskiej. Którym Jaśnie Wielmożnym Ichmość Panom posłom tym wszytkim sześciu rekomendujemy i pilnie zalecamy, aby po obranym szczęśliwie, da Bóg, marszałku Sejmu Elekcyjnego w inne nie wchodząc materie upraszać mają Jaśnie Oświeconego Xięcia Imci Prymasa o przystąpienie do nieodwłocznej nominacji nowego Pana, na którego jednostajna zajdzie Rz-plitej zgoda. Który aby zaraz po ogłoszeniu elekcji swojej Pacta Conventa ad mentem anteriorum zawarte /: i w które ma być ex sancito Sejmu Convocationis dołożono, aby poczty koronne, litewskie i pruskie, rodowity szlachcic Polak, dobrą posesją w Polszcze mający, katolik, trzymał :/ zaprzysiągł, et ad observantiam ac manutentionem omnium iurium prerogativarum et libertatum eiusdem Pactis more praedecessorum suorum Regnum Poloniae obligował się. Po której, da Bóg, szczęśliwie zakończonej elekcji, o nieodwłoczną koronację obranego Pana Jaśnie Wielmożni Ichmość Panowie posłowie cum praesentibus electoribus Ziemi naszej instabunt i o złożenie Sejmu Coronationis dopraszać się będą.

Póki zaś tak elekcja, jako i koronacja skutku swego pożądanego nie weźmie et per consequens interne et externe Rz-plita nieprzyjdzie do uspokojenia i rozwiązania się w swojej Konfederacji, póty i Ziemia nasza przy godnym obranym marszałku konfederackim w niej trwać i zostawać ma. Którzy zaś Ichmość Panowie bracia i obywatele ziemi naszej, tu na dzisiejszym spisaniu się na konfederację nie znajdują, zapraszamy ich miłością braterską, aby się do niej łączyli i z nami wraz jedno /: remota quavis neutralitate, któraby niejaką o nich czynić mogła recte sentiendi wątpliwość :/ rozumieli.

[k. 549] Aby zaś te nasze szczere chęci i intencje dla dobra powszechnego i ratunku wspólnego dla Ojczyzny, nie tylko publico, ale też w szczególności Jaśnie Oświeconemu Xięciu Imci Czartoryskiemu, wojewodzie i generałowi ziem ruskich, marszałkowi Generalnej Konfederacji wiadome były, naznaczamy za posłów do tegoż Jaśnie Oświeconego Xięcia Imci generalnego marszałka Ichmość Panów Stanisława Krajewskiego, instygatorowicza koronnego i Jana Nosarzewskiego, sędzica ziemskiego ciechanowskiego. Którzy Ichmość Panowie posłowie wziąwszy instrukcję od Jaśnie Wielmożnego Imci Pana marszałka Konfederacji naszej, należytej uczynienia Jaśnie Oświeconemu Xięciu Imci Generalnej Konfederacji marszałkowi rekognicji, upewnić i assekurować raczą, że się i Ziemia nasza w jedno ciało łącząc Rz-plitej nierozdzielną cnotą, wiarą i poczciwością aż do rozwiązania Generalnej Konfederacji jednomyślnie trwać w potrzebach ratunku Ojczyzny i wolności, do ostatniej krople krwi azardować się będzie.

Aby zatym tak zbawienne intencje nasze, skutkom niezawodnym korespondowały ten związek i Konfederację naszą, wiekom i sukcessorom naszym dając na przykład, że przy Wierze Świętej Katolickiej, wolności prerogatywach, wolnego narodu i klejnotu stanu szlacheckiego, przy wolnej elekcji królów naszych obstawiając, podpisujemy się.

Działo się w Ciechanowie, na sejmiku relationis, die 23 Julii 1764-to.

 1. Franciszek na Podosiu Podoski, starosta rypiński, marszałek konfederacji Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 2. Jan Chryzostom Krajewski, instygator koronny, poseł Ziemi Ciechanowskiej ad electionem marszałka in campo electorali, mp.

 3. Józef na Piegłowie Piegłowski, chorąży Z[iemi] Ciechanowskiej, konsyliarz ad latus Jaśnie Oświeconego Xięcia marszałka generalnego obrany, mp.

 4. Antoni Nosarzewski, sędzia ziemski ciechanowski, konsyliarz ad latus Jaśnie Oświeconego Xięcia marszałka generalnego obrany, mp.

 5. Józef Nosarzewski, stolnik Ziemi Ciechanowskiej, konsyliarz obrany do konfederacji, mp.

 6. Antoni Kicki, podczaszy Ziemi Zakroczymskiej, mp.

 7. Zygmunt Grabowski, podsędek ziemski ciechanowski, konsyliarz obrany do konfederacji, mp.

 8. Stanisław Krajewski, instygatorowicz koronny, mp.

 9. Wojciech na Kluszewie Kluszewski, cześnik Ziemi Ciechanowskiej i poseł do elekcji marszałka obrany, mp.

 10. Jan Karski, w[ojski] Z[iemi] C[iechanowskiej], mp.

 11. Stefan Rościszewski, miecznik Ziemi Ciechanowskiej i sędzia kapturowy, konsyliarz obrany i ad latus Jaśnie Oświęconego Xięcia marszałka generalnego, mp.

 12. Wojciech Pęczkowski, sędzia grodzki ciechanowski i poseł ad campum electionis, mp.

 13. [k. 549v] Jan Łopacki, skarbnik ciechanowski i poseł do obrania marszałka ad campum elektoratem obrany, mp.

 14. Michał z Radzanowa Ciemniewski, poseł do elekcji marszałka obrany i sędzia kapturowy Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 15. Piotr Paweł dwóch imion z Rościszewa Rościszewski, sędzia kapturowy Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 16. Antoni Zieliński, p[odstoli] zawskrzyński, rotmistrz z powiatu sąchockiego Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 17. M[ichał] A[lexander] Z[efiryn] Kicki, stolnik bracławski, sędzia kapturowy Ziemi Ciechanowskiej, porucznik znaku marszałkowskiego konfederacji Ziemi Ciechanowskiej i konsyliarz, mp.

 18. Jan Nosarzewski, mp.

 19. Antoni Pęczkowski, sędzia kapturowy, konsyliarz ad latus Jaśnie Oświęconego Xięcia marszałka generalnego, mp. [trzęsącą się ręką]

 20. Józef Długołęcki, komornik ziemski Ziemi Ciechanowski, konsyliarz, mp.

 21. Stanisław Młodzianowski, komornik ziemski i pisarz sądów kapturowych ciechanowskich, porucznik powiatu sąchockiego Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 22. Jakub Łepkowski, konsyliarz konfederacji ciechanowskiej, mp.

 23. Józef Pęczkowski, sędzic ziemski ciechanowski, konsyliarz Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 24. Franciszek Ujazdowski, komornik i sędzia ciechanowski, mp.

 25. Andrzej Duczymiński, sędzia kapturowy ciechanowski, chorąży znaku Jaśnie Wielmożnego Imci Pana marszałka konfederacji Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 26. Adam Tański, pocillator podlachiae, mp.

 27. Marcin Krępski, konsyliarz Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 28. Franciszek Burski, chorąży Ziemi Ciechanowskiej z powiatu sąchockiego, mp.

 29. Gabriel Orłowski, k[omornik] g[raniczny] Z[iemi] D[obrzyńskiej], s[ędzia] k[kapturowy] Z[iemi] C[iechanowskiej] i konsyliarz, mp.

 30. Mikołaj Karski, konsyliarz Z[iemi] C[iechanowskiej] i s[ędzia] k[apturowy], mp.

 31. Ludwik Kozicki, konsyliarz Ziemi Ciechanowskiej, b[urabia] g[rodzki] c[iechanowski], mp.

 32. Mikołaj Krajewski, konsyliarz Z[iemi] C[iechanowskiej], mp.

 33. Antoni Zembrzuski, sędzia kapturowy, b[urgrabia] g[rodzki] c[iechanowski], konsyliarz, mp.

 34. Simon Horodeński, consiliarius et secretaris confederationis, mp.

 35. Franciszek Sulerzyski, konsyliarz, mp.

 36. Wojciech Szuliński, konsyliarz konfederacji Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 37. Stanisław Roman, konsyliarz obrany do konfederacji, mp.

 38. [k. 550] Marcin Zakrzewski, b[urgrabia] g[rodzki] ciechanowski, mp.

 39. Casimirus Łazowski, b[urgrabia] g[rodzki] c[iechanowski], mp.

 40. Tomasz Rembieliński, sędzia kapturowy ciechanowski, mp.

 41. J[ózef] Kozicki, sędzia kapturowy i konsyliarz konfederacji Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 42. Antoni Ciemniewski, mp.

 43. Walenty Cichowski, sędzia kapturowy, mp.

 44. Piotr Ostrowski, mp.

 45. Wojciech Gliński, mp.

 46. A[ntoni] Wielochowski, mp.

 47. Franciszek Kozicki, mp.

 48. Franciszek Kanigowski, konsyliarz konfederacji Z[iemi] Ciechanowskiej, mp.

 49. Kazimierz Miecznikowski, cześnik pomorski, sędzia kapturowy ciechanowski, mp.

 50. L[ludwik] Kicki, konsyliarz, mp.

 51. Piotr Zembrzuski, podwojewodzy, sędzia kapturowy i oboźny konfederacji Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 52. Jan Gumowski, viceregent, sędzia kapturowy i konsyliarz konfederacji Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 53. K[lemens] Zieliński, mp.

 54. Jan Kozicki, mp.

 55. Szymon Żórawski, mp.

 56. Jan Ciemniewski, mp.

 57. Jan Smoleński, sędzia kapturowy, poseł ad campum electoratem, mp.

 58. F[ranciszek] Jórski, mp.

 59. Norbert Zbroch, mp.

 60. Stanisław Morawski, mp.

 61. Maciej Nosarzewski, mp.

 62. Józef Szczepankowski, mp.

 63. Wojciech Śliwowski, b[urgrabia] g[rodzki] c[iechanowski], mp.

 64. Józef Klicki, mp.

 65. Jan Orłowski, mp.

 66. Franciszek Pajewski, mp.

 67. Jan Morawski, mp.

 68. Jan Purzycki, mp.

 69. Dominik Krajewski, mp.

 70. Antoni Obrębski, mp.

 71. Piotr Morawski, mp.

 72. Marcin Miecznikowski, mp.

 73. Maceij Giewartowski, mp.

 74. Jan Zagrzewski, k[omornik] z[iemski] ł[omżyński], mp.

 75. Adam Kozicki, mp.

 76. Jan Żmijewski, mp.

 77. [k. 550v] Teodor Radzimiński, p[odkomorzyc] Z[iemi] Ciechanowskiej, rotmistrz powiatu ciechanowskiego ziemi tejże, mp.

 78. Jan Szydłowski, ł[owczyc] Z[iemi] Z[awskrzeńskiej], porucznik powiatu ciechanowskiego ziemi tejże, konsyliarz konfederacji, mp.

 79. Jan Szydłowski, p[odczaszyc] Z[iemi] Ciechanowskiej, consiliarz i sekretarz konfederacji Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 80. Józef Antoni Demby, sędzia kapturowy ciechanowski i chorąży powiatu ciechanowskiego ziemi tejże, mp.

 81. Stanisław Radzymiński, k[asztelanic] z[iemi] c[iechanowskiej], rotmistrz powiatu przasnyskiego ziemi tejże i marszałek sądów kapturowych, tudziesz konsyliarz, mp.

 82. Jan Karski, s[ędzia] k[apturowy], p[orucznik] p[rzasnyski], mp.

 83. Tomasz Krajewski, sędzia kapturowy i chorąży tejże Ziemi Ciechanowskiej powiatu przasnyskiego i konsyliarz konfederacji, mp.

 84. Florian Antonowicz, mp.

 85. Franciszek Zberowski, RT

 86. Franciszek D. Antonowicz, mp.

 87. Wojciech Zberowski, RT

 88. Maciej Niski, mp.

 89. Józef Niski, mp.

 90. Stanisław Niski, RT

 91. Jakub Tański, RT

 92. Kadzymirz Gadomski, RT

 93. Mikołaj Smoleński, mp.

 94. Franciszek Chrzanowski, mp.

 95. Błażej Grabowski, mp.

 96. Stanisław Olszewski, RT

 97. Franciszek Olszewski, RT

 98. Antoni Smoleński, RT

 99. Stefan Smoleński, RT

 100. Jakub Kobyliński, RT

 101. Franciszek Cichowski, RT

 102. Antoni Sokolnicki, RT

 103. Wawrzeniec Smoleński, RT

 104. Łukasz Smoleński, RT

 105. Piotr Smoleński, RT

 106. Andrzej Smoleński, RT

 107. Szymon Grochowski, RT

 108. Jan Morawski, RT

 109. Stanisław Morawski, RT

 110. Franciszek Smosarski, mp.

 111. Stanisław Damięcki, RT

 112. Jakub Zembrzuski, w[ójt] ciechanowski, mp.

 113. Antoni Żbikowski, RT

 114. Antoni Szweykowski, RT

 115. [k. 551] Bartłomiej Zembrzuski, mp.

 116. Franciszek Cichowski, RT

 117. Walenty Trętowski, mp.

 118. Maciej Żmijewski, mp.

 119. Bartłomiej Żmijewski, RT

 120. Antoni Bobiński, mp.

 121. Maciej Duczymiński, mp.

 122. Józef Kobyliński, RT

 123. Adam Grabowski, b[urgrabia] grodzki ciechanowski oraz i konsyliarz obrany, mp.

 124. Simon Czaplicki, mp.

 125. Jan Wieczffiński, konsyliarz konfederacji Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 126. Kazimierz Młodzianowski, konsyliarz Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 127. Walenty Burski, ł[owczy] p[odlaski], mp.

 128. Jakub Kluszewski, b[urgrabia] g[rodzki] c[iechanowski], mp.

 129. Jan Kamiński, regent ziemski i grodzki Ziemi Ciechanowskiej, mp.

 130. Antoni Żórawski, mp.

 131. Karol Sosnowski, mp.

 132. Cypryan Sosnowski, RT

 133. Franciszek Paprocki, RT

 134. Klemens Koskowski, RT

 135. Ignacy Rutkowski, RT

 136. Antoni Brzozowski, RT

 137. Bonifacy Kołakowski, mp.

 138. Jan Purzycki, RT

 139. Jacek Ostaszewski, RT

 140. Stanisław Niesiobędzki, RT

 141. Jospehus Czaplicki, RT

 142. Adamus Mossakowski, RT

 143. Antoni Rzeczkowski, RT

 144. Michał Rzeczkowski, RT

 145. Michał Krajewski, RT

 146. Marcin Pajewski, RT

 147. Wojciech Kołakowski, RT

 148. Paweł Rycicki, RT

 149. Simon Morawski, RT

 150. Andrzej Janowski, RT

 151. Antoni Załęski, RT

 152. Józef Obidziński, RT

 153. Bartłomiej Krusiński, RT

 154. Łukasz Wierzbicki, RT

 155. Maciej Zembrzuski, RT

Originale quondam circa acta praesentia est relictum.

 

[k. 552]

Specyfikacja chorągwi czterech wojska konfederackiego Ziemi Ciechanowskiej i Wielmożnych Panów Officerów na tejże Konfederację obranych.

Chorągiew Pierwsza Jaśnie Wielmożnego Imci Pana marszałka konfederackiego, w której rotmistrzem Jaśnie Wielmożny Imć Pan Stanisław Radzymiński, kasztelanic ciechanowski, porucznikiem Wielmożny Imć Pan Michał Kicki, stolnik bracławski, a chorążem Wielmożny Imć Pan Andrzej Duczymiński, cześnik wiski.

Chorągiew druga powiatu sąchockiego pod rotmistrzostwem Wielmożnego Imci Pana Antoniego Zielińskiego, podstolego zawskrzeńskiego, pod którą porucznikiem Wielmożny Imci Pan Stanisław Młodzianowski, pisarz sądów kapturowych, a chorążem Wielmożny Imci Pan Franciszek Burski.

Chorągiew trzecia powiatu ciechanowskiego pod rotmistrzostwem Wielmożnego Imci Pana Theodora Radzimińskiego, podkomorzyca ciechanowskiego, w której porucznikiem Wielmożny Imć Pan Jan Szydłowski, łowczyc zawskrzeński, a chorążem Wielmożny Imć Pan Józef Demby.

Chorągiew czwarta z powiatu przasnyskiego pod rotmistrzostwem Wielmożnego Imci Pana Antoniego Radzymińskiego, podkomorzyca ciechanowskiego, w której porucznikiem Wielmożny Imć Pan Jan Karski, a chorążem Wielmożny Imć Pana Tomasz Krajewski.

 

 

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com