Eugeniusz Czerniecki

dr EUGENIUSZ CZERNIECKI - urodzony w 1972 roku w Białej Cerkwi na Ukrainie.

Tytuł naukowy:

Styczeń 2011 r. - Ukraiński Naukowo-Badawczy Instytut Spraw Archiwalnych i Archiwistyki w Kijowie,
temat rozprawy: "Formowanie się i struktura socjalna szlachty powiatu radomyslskiego w guberni kijowskiej od końca XVIII w. po początki trzecie dekady XIX w. - analiza genealogiczna i historyczno-demograficzna",
promotor: dr Sergiusz Zworski.

Główne publikacje:

 • "Braniccy" /tytuł oryginalny: "Браницькі"/, 2011, 736 stron.
 • "Herbarz prawobrzeżny" /tytuł oryginalny: "Правобережний гербівник"/, t. I-V, 2006-2012 (t. V wspólnie z A. Kobylańskim).
 • "Potomkowie rycerzy z Sawic: Sawiccy herbu Ślepowron w guberni kijowskiej" /tytuł oryginalny: "Нащадки рицарів із Савиць: Савицькі герба Сліповрон у Київській губернії"/, 2012, 120 stron.
 • "Szlachta prawobrzeżna (koniec XVIII – połowa XIX w.). Spis szlachty guberni wołyńskiej, kijowskiej oraz podolskiej, której prawa dworjańskie były rewidowane przez Centralną Komisję Rewizyjną" /tytuł oryginalny: "Правобережна шляхта (кін. XVIII – перша пол. XIX ст.). Список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія"/, edycja I – 2002, 398 s., edycja II – 2007, 448 s. (wspólnie z S. Łysenko).
 • "Szlachta prawobrzeżna pod zaborem rosyjskim (koniec XVIII – początek XX w.). Źródła, struktura stanu, rody" /tytuł oryginalny: "Правобережна шляхта за російського панування (кінець XVIII – початок ХХ ст./. Джерела, структура стану, роди"), 2007, 176 s.
 • "Ukraińska wieś. Księga genealogiczna Krasnego i Zaciszy na Białocerkiewszczyźnie" /tytuł oryginalny: "Українське село. Родовідна книга Красного і Затиші на Білоцерківщині"/, 2011, 624 s. (wspólnie z A. Bondarem).
 • "Ukraińska wieś. Wstęp do księgi genealogicznej Potijówki na Białocerkiewszczyźnie" /tytuł oryginalny: "Українське село. Зажинки до родовідної книги Потіївки на Білоцерківщині"/, 2013, 608 s.
 • "Wieś Ostrów na Rosi i stary ród Pilipców (Pelepców)" /tytuł oryginalny: "Село Остров на Роси и старинный род Пилипцов (Пелепцов)"/, 2009, 120 s.
 • "Wylegitymowana szlachta prawobrzeżna (koniec XVIII – połowa XIX w.)" /tytuł oryginalny: "Легітимована правобережна шляхта (кінець XVIII – середина XIX ст.)"/, t. II-V, 2006 (wspólnie z S. Łysenko)
 • "Zespoły urzędów dworzańskich imperium rosyjskiego w archiwach Białorusi, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Ukrainy i Finlandii" /tytuł oryginalny: "Фонди дворянських установ Російської імперії в архівах Білорусі, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, України та Фінляндії"/, 2013, 176 s.


Doświadczenie naukowe:

 • samodzielna kwerenda od lutego 1995 r. w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy w Kijowie, obwodowych Archiwach Państwowych w Kijowie, Czernihowie, Żytomierzu i Winnicy oraz miasta Kijowa,
 • stypendysta Funduszu Królowej Jadwigi Uniwersytetu Jagiellońskiego - maj 2009 r.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com