Katalog Biblioteki Zarządu Głównego

Herbarze, Źródła drukowane i Spisy:

- J. Boguski Herbarz szlachty ostrołęckiej. Ostrołęka 2002
- A. Boniecki, Herbarz, t. I-XVI, Warszawa 1899-1913. (wersja komputerowa)
- B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski,
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. I-XVI, Warszawa 1880-1902 (wersja komputerowa)
-
S. K. Chrząński Tablice odmian herbowych. Warszawa 1909.
- J.
Ciechanowicz Rody rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego. T. I-V. Rzeszów 2001.

- F. Czaykowski Regestr Diecezjów czyli właściciele ziemscy w Koronie 1785-1784. Warszawa 2006.
- F. Czaykowski Regestr Diecezjów czyli właściciele ziemscy w Koronie 1785-1784. ORYGINALNY RĘKOPIS. (wersja komputerowa)
- E. Czerniecki, Potomkowie rycerzy z Sawic. Sawiccy herbu Ślepowron w kijewskiej guberni, Biala Cerkwia 2012. (NOWOŚĆ!)
- E. Czerniecki, Prawobiereżnyj gierbywnik. Tom II. Notatki pro liegitymowanu Kijywskoj guberni (1801 - 1804). Biła Cerkwa 2007.
- E. Czerniecki, Prawobiereżnyj gierbywnik. Tom III. Notatki pro liegitymowanu Kijywskoj guberni (1802 - 1810). Biła Cerkwa 2007.
- E. Czerniecki, S. Łysenko Liegitymowana Prawobiereżna Szliachta (kiniec XVIII - sieredina XIX st.). Tom I. Spisok liegitymowanoj szliachty Kijywskoj gubernii. Biła Cerkwa 2006.
- E. Czerniecki, S. Łysenko Liegitymowana Prawobiereżna Szliachta (kiniec XVIII - sieredina XIX st.). Tom III. Spisok liegitymowanoj szliachty Wołynskoj gubernii. Biła Cerkwa 2006.
- E. Czerniecki, S. Łysenko Liegitymowana Prawobiereżna Szliachta (kiniec XVIII - sieredina XIX st.). Tom IV. Spisok liegitymowanoj szliachty Wołynskoj gubernii. Biła Cerkwa 2006.
- E. Czerniecki, S. Łysenko Liegitymowana Prawobiereżna Szliachta (kiniec XVIII - sieredina XIX st.). Tom V. Spisok liegitymowanoj szliachty Wołynskoj gubernii. Biła Cerkwa 2006.

- S. Dumin Herbarz Rodzin Tatarskich Wielkiego Księstwa Litewskiego. Gdańsk 1999.
- S. Dumin, S. Górzyński
Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej. Warszawa 1992.
-
J. S. hr. Dunin-Borkowski Spis nazwisk szlachty polskiej. Lwów 1887.
-
J. S. hr. Dunin-Borkowski, M. Dunin-Wąsowicz Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III. Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Tom I. Lwów 1910.
- S. Dziadulewicz, Herbarz Rodzin Tatarskich w Polsce, Wilno 1929 (wersja komputerowa)
- O. Forst-Battaglia Wywód przodków Maryi Leszczyńskiej. Lwów 1913.
-
T. Gajl Herby szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Gdańsk 2003
- T. Gajl Herby szlacheckie Polski porozbiorowej. Gdańsk 2005.
- S. Giermański Summariusz Kleynotów Abo Herbów Państwa a y Rycerstwa Korony Polskiey y W. X. Litewskiego z różnych Autorów (...) zebrany. Kraków 1621.
- S. Górzyński, J. Kochanowski Herby szlachty polskiej. Warszawa 1992.
-
W. Heidn Die Ortschaften des Kreises Karthaus/Westpr. in der Vergangenheit. (Wissenschaftliche Beitrage zur Geschichte und Landeskunde Ost-Mitteleuropas Nr 73). Marburg/Lahn 1965.
- I. Kapica-Milewski, Herbarz Ignacego Kapicy-Milewskiego. Dopełnienie Niesieckiego, Kraków 1870.
- J. Kochanowski, A. Jońca Rycerskie herby Polaków. T. I-II, Warszawa 1991.
- S. Konarski Szlachta kalwińska w Polsce. Warszawa 1936
- S. Konarski Indeks nazwisk do "Herbarza Polskiego" Adama Bonieckiego, Warszawa 1993.
- S. Konarski Indeks nazwisk do
"Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich". Warszawa 1995.

- S. Korwin-Kruczkowski, Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austriackich w czasie od 1773 do 1918 r., Lwów 1935.
- A. Kulikowski Wielki herbarz rodów polskich. Warszawa 2005
- E. A. Kuropatnicki Wiadomość o klejnocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w Koronie Polskiej i Wielkim Księstwie Litewskim zebrana w częściach czterech. Warszawa 1789.
- J. Krzepela Księga rozsiedlenia rodów ziemiańskich w dobie jagiellońskiej. Przewodnik historyczno-topograficzny do wydawnictw i badań archiwalnych oraz do wszystkich dotychczasowych herbarzy. Część I: Małopolska. Tom I. Kraków 1915
-
J. Krzepela, Spis miejscowości i rodów ziemiańskich województwa pomorskiego. Kraków 1925
- J.
Krzepela Małopolskie rody ziemiańskie, Kraków 1928.
- S. Leitgeber Nowy Almanach Błękitny, Poznań 1993.
-
T. Lenczewski Genealogie rodów utytułowanych w Polsce. Tom I. Warszawa 1996.
- Lietuvos Bajoru Palikuoniai. Danielius, Vilnius 2000.

- Cz. Malewski
Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki. Wilno 2005.
- P. Nałęcz-Małachowski Zbiór nazwisk szlachty z opisem herbów własnych familiom zostającym w Królestwie Polskim i Wielkim Xięstwie Litewskim. Lublin 1805. (Reprint)
- Metryka Ruska (Wołyńska). Regesty dokumentów kancelarii koronnej dla ziem ukraińskich (województw wołyńskiego, bracławskiego, kijowskiego i czernihowskiego) 1569-1673. Kijów 2002.

- J. Ostrowski Księga Herbowa Rodów Polskich, t. I-XIX, Warszawa 1897-1906. (wersja komputerowa)
-
F. Piekosiński Wypisy heraldyczne z ksiąg poborowych województwa podlaskiego XVI w. Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Tom II. Lwów 1911
- F. Piekosiński Poczet rodów szlachty polskiej wieków średnich.
Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie. Tom II. Lwów 1911.
-
Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej, Lwów 1857
- P. Pragert Herbarz szlachty kaszubskiej. T. I. Gdańsk 2005.
- A. A. Pszczółkowski Herbarz parafii Krzynowłoga Mała, położonej w powiecie przasnyskim w ziemi ciechanowskiej. Nidzica 2002.
-
W. Pulnarowicz Rycerstwo polskie podkarpacia. Przemyśl 1937 (Reprint)
- Rodziny zaszczycone szlachectwem w Królestwie Polskim 1815 - 1836 z podaniem ich herbów na podstawie Dziennika Praw. Warszawa 1907.
-
K. Rymut
Słownik nazwisk używanych w Polsce na początku XXI wieku, Wyd. II. Stan na wrzesień 2002. (wersja komputerowa)
-
E. Sęczys Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa 2000.
- Skorowidz miejscowości RP, t. 7, cz. 1, woj. Nowogródzkie, Warszawa 1923, ss. 125.
- Skorowidz miejscowości RP, t. 7, cz. 2, Ziemia Wileńska, Warszawa 1923, ss. 120.
- Skorowidz miejscowości RP, t. 8, woj. Poleskie, Warszawa 1924, ss. 84.
- Spis Członków Związku Polskich Kawalerów Maltańskich Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim. 1920 - 2002. Association Polonaise des Chevaliers de Malte. (b.d., b.m., maszynopis).
- Spis osób, które uczestniczyły w działaniach wojennych Kościuszki 1794 r. poprzedzony poglądem historycznym na przyczyny upadku Polski oraz krótka historya wypadków w r. 1794 zaszłych. Z dodaniem życiorysów osób wybitne zajmujących stanowiska. Poznań 1894. (Ksero).

- Spis Rycerstwa Polskiego walczącego z Janem III pod Wiedniem oraz Szyk Bojowy Wojsk Polskich i sprzymierzonych dnia 12 września 1683 r. Na pamiątkę dwóchsetnej rocznicy obchodu zwycięztwa pod Wiedniem. Poznań 1883.
- Spis Szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa, Warszawa 1851 (Reprint),
- I. Szanser, Rękopisy z Archiwum Radziwiłłów jako zabytek języka polskiego oraz źródło badań historycznych, obyczajowych i genealogicznych. Wypisy. Warszawa 2006.
- J. Szymański Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego. Warszawa 1993.
- J. Szymański Herbarz rycerstwa polskiego z XVI wieku. Warszawa 2001.
- B. Trelińska Album Armorum nobilium Regni Poloniae, Herby nobilitacji i indygenatów X-XVII w. Lublin 2001.
- S. Uruski, Rodzina. Herbarz Polski, t. I-XV, Warszawa 1904-1931. (wersja komputerowa)
-
Urzędnicy inflanccy XVI-XVIII wieku. Spisy. oprac. K. Mikulski i A. Rachuba. Kórnik 1994.
- W. Wijuk Kojałowicz Herbarz Rycerstwa W. X. Litewskiego tak zwany Compendium czyli o klejnotach albo herbach. Kraków 1897.
- W. Wittyg Nieznana szlachta polska i jej herby. Kraków 1908.
- J.
Wolff Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czternastego wieku. Warszawa 1895.
- M. Woliński Inwentarz osobowy do tomów I-IX Volumina Legum. Warszawa 2007.
- J. Żenkiewicz Ziemiaństwo polskie w Republice Litewskiej w okresie międzywojennym. Toruń 1998
-
E. von Żernicki-Szeliga. Der Polnische Klein-Adel im 16. Jahrhundert. Hamburg 1907.


Heraldyka i genealogia

- Ars heraldica. Współczesna sztuka heraldyczna w Polsce. Warszawa 1995.
- M. Derwich, M. Cetwiński Herby, legendy, dawne mity, Wrocław 1987.
- P. Dudziński Alfabet heraldyczny. Warszawa 1997.
- B. Engel Die Mittelalterlichen Siegel der Fürsten, der Geistlichkeit und des Polnischen Adels im Thorner Rathsarchive. Danzig 1902.
- F. Kamocki Dziwolągi heraldyczne. Warszawa 1916
- W. Kętrzyński Przydomki szlachty pomorskiej. "Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu" tom 9, Toruń 1902.
- S. Konarski O heraldyce i "heraldycznym" snobiźmie. (wydanie poprawione, uzupełnione i rozszerzone). Warszawa 1992.
- A. Kulikowski Heraldyka szlachecka. Warszawa 1990.
- Lituano-Slavica Posnaniensa. Studia Historica III. Poznań 1989.
* Władysław Semkowicz O litewskich rodach bojarskich zbratanych ze szlachtą polską w Horodle roku 1413.
* Jerzy Łojko Chorągwie polskie i litewskie w bitwie pod Grunwaldem.
* Ewa Kelma Ród Sakowiczów i jego majętności w XV i pierwszej połowie XVI wieku.
* Andrzej Kamieński Kariera rodu Siemaszków w XV-XVII wieku.
* Grzegorz Błaszczyk Chryzostom Wołodkiewicz - zapomniany pisarz i jego testament
* Witold Sienkiewicz "Trakty", "okręgi", "koła", "pola", "rody", "okolice" jako jednostki terytorialno-osadnicze w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII wieku.
* Grzegorz Błaszczyk Zachowana część wizytacji parafii Kurtowiany z 1579 roku
* Zbigniew Wojtkowiak Delimitacja litewsko-kurlandzka z 1584 roku.

- J. Łojko Średniowieczne herby polskie, Poznań 1985.
- Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich. (pod red. J. Borzyszkowskiego i C. Obracht-Prondzyńskiego). Gdańsk 2006:
* Józef Borzyszkowski. Dlaczego należy badać dzieje pomorskich rodzin i czego się po nich spodziewać?
*
Cezary Obracht-Prondzyński. Genealogiczne badania na Pomorzu - fenomen społeczny
*
Tomasz Rembalski. Porady, zalecenia i przestrogi historyka. Kilka uwag o warsztacie kaszubsko-pomorskiego genealoga.
* Małgorzata Klinkosz. Problemy językowe w badaniach genealoga na przykładzie pomorskich nazwisk na -ski.
* Jacek Kowalkowski Wojciecha Kętrzyńskiego indeks nazwisk do ksiąg miejskich Kościerzyny przechowywanych w Ossolineum
* Tomasz Hebel. Ród Heblów
* Feliks Jerzy Dekowski Historia rodziny Dekowskich (Gałąź od Walentego) i niektórych spokrewnionych od 1745.
* Tomasz Rembalski Z Drzewicza do Niezabyszewa. Szkic genealogiczny rodu Drzewickich (XVII - XX w.)
* Siegfried Johann von Janowski. Studia z dziejów rodów kaszubskich. Janowscy z Kłanina w latach 1727 - 1816.
* Józef Skwierawski. Skwierawscy - szkice genealogiczne.
* Tomasz Marcin Cisewski. Przedstawiciele rodu Cis(s)ewskich
* Bogdan Bieliński Paulina z Behrendtów z Pomyj w otoczce jej przodków i potomnych oraz krewnych
* Helena Perlicka Rodzina Czappów z Gdyni. Szkic genealogiczny
* Anita Maryńczak-Prądzyńska Dzieje rodziny Rutz, Piwonka, Wandtke.
* Marian Jeliński  Ród Jelińskich z Kaszub

- M. Osiecka Heroldia Królestwa Polskiego 1836-1861. Inwentarz. Warszawa 1999-2000.
- F. Piekosiński Heraldyka polska wieków średnich. Kraków 1899.
- Stemmata Polonica. Rękopis nr 1114 Klejnotów Długosza w Bibliotece Arsenału w Paryżu. (wydała H. Polaczkówna). Lwów 1926.
- G. Oswald Lexikon der Heraldik. Leipzig 1984

Monografie i materiały rodzinne, wspomnienia, pamiętniki, kopie dokumentów

- Z. Doliwa-Klepacki Klepaccy z Klepacz w ziemi drohickiej. Z okazji 550-lecia istnienia. Garbacz 2006.
- mjr L. Będkowski Nieśmiertelni – wspomnienia służby ułańskiej. Kraków 1997. (NOWOŚĆ!)
- Dokument (kopia i tekst) indygenatu polskiego dla Gabriela Antoniego de Verny. 21 czerwca 1793.
- Drzewo genealogiczne rodziny Barthel de Weydenthal. Format A-3.
- Drzewo genealogiczne rodziny Abdank-Białopiotrowiczów. Rękopis.
- Drzewo genealogiczne rodziny Jakubowskich herbu Topór. 1770 - 1919. Format A-2.
- Drzewo genealogiczne rodziny Potockich herbu Szreniawa z Krasnego. 1590 - ... Format A-2.
- Drzewo genealogiczne rodziny Szyszko-Bohusz herbu Odyniec. 1410 - 2004. Format A-2.
- Dziennik Józefa Kopcia brygadiera wojsk polskich.
Warszawa-Wrocław 1995.
- W. Hryniewicz-Bakierowski Wspomnienia myśliwskie. Poznań 1997
- Genealogia Rodu Oskierków. (CD-ROM)
- Genealogia Rodu Saryusz-Romiszewskich (CD-ROM)
- M. Gorska Nagana szlachectwa w rodzie Nałęczów. Gdańsk, b. d.
- Historia rodziny Dobrzyńskich (Wielkopolska) oraz rodzin Bauza, Grylewski, Wieruszewski. Kanada 2007 (CD-ROM)
- O. Halecki Ród Łodziów w wiekach średnich. Lwów 1912 (kopia).
- S. J. von Janowski, Ks. Karol Ignacy Janowski (ok. 1685-1733), dziekan gniewski, proboszcz lignowski i szprudowski, „Studia Pelplińskie”, t. 42: 2010, S. 107-134. (wersja PDF)
- S. J. von Janowski, Studia z dziejów rodów kaszubskich, Powołania kapłańskie i zakonne Janowskich na Pomorzu do XVIII wieku, „Studia Pelplińskie”, t. 39: 2008, S. 261-283. (wersja PDF)
- S. J. von Janowski Studia z dziejów rodów kaszubskich. Michał Janowski - wójt klasztoru kartuzów w Kartuzach. "Studia Pelplińskie". T. XXXVI. Pelplin 2005.
- S. J. von Janowski Studia z dziejów rodów kaszubskich. Janowscy z Kłanina w latach 1727-1816. W: Nasze korzenie. Wokół poszukiwań genealogicznych rodzin pomorskich. (Red.: J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński). Instytut Kaszubski, Gdańsk 2006.
- S. J. von Janowski Studia z dziejów rodów kaszubskich. Testament Tomasza Janowskiego z 1725 roku.
- A. Jelski Jelscy herbu Pielesz. Sylwetki i osobowości. Nakładem Rodziny Jelskich herbu Pielesz. Radom 2007.
- A. Kieniewicz Nad Prypecią dawno temu... Wrocław 1989.
- W. Kuczkowski Inne spojrzenie. Fragmenty z życia Józefa i Antoniny Kuczkowskich ich syna Kazimierza i żony Henryki z Ankwiczów. Wrocław 2001.
- Łukasz Lubicz-Łapiński Łapy i ich mieszkańcy. Zaścianki Łapińskich w XV-XVIII w. Białystok 2004.
- H. Łada Historia Rodu Schedlin-Czarlińskich, The history of the Schedlin-Czarlinskis House. Inowrocław 1985.
- Materiały genealogiczne rodziny Miłaszewskich herbu Kościesza (dokumenty wywodowe)
- Materiały genealogiczne rodziny Trepto (Trypto, Tripto) - kopie metrykalne.

- J. Milewski Wspomnienia o Mazowszu i mazowieckiej szlachcie. Londyn 1988.
- A. Minkiewicz Polscy Unrugowie. Londyn 1983.
- B. Nieciecki (...) Spisanie o rodzie Poray-Niecieckich (...), Warszawa 1973, Rękopis.
- J. Nowosielski, 600 lat Historii Rodzin Nowosielskich z Rusi, Małopolski, Litwy i Podlasia.
- W. Pakosik-Pakosz, Monografia rodziny tomaszowskiej Pakosz-Pakos-Pakosik w latach 1665-1998 z uzupełnieniami z okresów: od XIII/XIV wieku do 2003 roku. Tomaszów Lubelski 2003.
- Patent Heroldii Królestwa Polskiego dla Juliusza Kosińskiego herbu Rawicz. Warszawa 12/24 maja 1839 (kopia).
- M. Pisarkiewicz Groby szlacheckie i ziemiańskie na rzymskokatolickich cmnetrazach regionu kutnowskiego. "Kutnowskie Zeszyty Regionalne". T. IX. 2005.
- Polacy w Rosji: XVII-XX ww. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Krasnodar, 10-11 lipca 2002 r. Krasnodar 2003.
- S. M. Przybyszewski Przybyszewscy. Linie rodowe i pokolenia wraz ze słowniczkiem biograficznym. Kielce 2002.
- A. A. Pszczółkowski. Gniazdo i Krze. Rodowody Chodkowskich, 2005.
- Rodzina Gradowski z parafii Czersk - materiały genealogiczne.
- M. Z. Rygor Słowikowski W tajnej służbie. Polski wkład do zwycięstwa w drugiej wojnie światowej. Londyn 1977.
- B. Socha-Borzestowski Wieś kaszubska Borzestowo. Londyn 1986 .
- E. Trzebiatowski Trzebiatowscy 1515-2015. II Zjazd Rodzin Trzebiatowskich. 28-30 czerwca 2002 w Trzebiatkowej.
- Tu są nasze korzenie. Pod red. Michała Wilanda. Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Wrocław 2000.
- R. Wiraszka. Rody szlacheckie Podlasia: Strusiowie herbu Podkowa y Krzyż. Siedlce 2006.
- R. Wiraszka. Rodzina Strus z ziemi drohickiej i łukowskiej, herbu nieustalonego ("Podkowa y Krzyż") 1468 - 2007. (maszynopis)
- M. Wojecki Skąd nasz ród. Wojecki. Zielona Góra 1995.
- A. Wolska (opr.) Ziemianie - pomiędzy rzeczywistością a wspomnieniem. Warszawa 1998.
- Wspomnienie o Jerzym Janocie Bzowskim - lotniku. Maszynopis. b. d., b. m.
- Wspomnienia Jerzego Janota Bzowskiego. Zeszyt nr 1: 1 września 1939 do 23 czerwca 1941.
-
N.L.Tendera-Mocarska, Chronografia odrodzonego stanu szlacheckiego. Kraków 2016
- N.L.Tendera-Mocarska, Potomkowie szlacheckich rodów.  wyd.III. Kraków 2013

Tradycje, szlachecka i ziemiańska kultura materialna i duchowa

- W. Boziewicz Polski kodeks honorowy, Warszawa 1919, (reprint)
- E. Chwalewik Zbiory polskie : archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w zestawieniu alfabetycznym według miejscowości ułożone. Warszawa-Kraków 1926.
- Drobna szlachta podlaska w XVI-XIX w. Materiały sympozjum w Hołnach Mejera (26-27 maja 1989 r.) Pod redakcją Stefana K. Kuczyńskiego:
* T. Wasilewski Pospolite ruszenie województwa podlaskiego i ziem zachodniej Litwy w XVI w.
* M. Plewczyński Szlachta podlaska w wojsku polskim za ostatnich Jagiellonów.
* J. Wojtasik Drobna szlachta podlaska w wojsku Rzeczypospolitej i w powstaniach narodowych.
* P. Rudnicki Drobna szlachta podlaska w wojskach radziwiłłowskich w XVII wieku.
* E. Kozak "Słudzy" podlascy Bogusława Radziwiłła
* J. Urwanowicz Drobna szlachta w wojnie domowej na Litwie.
* U. Augustyniak Podlaska klientela Janusza II Radziwiłła.
* W. Majewski Granice uzależnienia szlachty od magnaterii w XVII-XVIII w.
* J. Siedlecki Kariera Prokopa Leśniowolskiego starosty brańskiego.
* M. Kulecki Spuścizna aktowa sądów ziemskich i grodzkich województwa podlaskiego
* H. Lulewicz Leśnictwa ekonomii brzeskiej i grodzieńskiej w czasach Wazów.
* J. Szumski Eysymontowie i Mejerowie, właściciele Hołnów Mejera i Krasnogrudy.
* L. Postołowicz Szlachta grodzieńska w świetle pruskich akt hipotecznych
- T. Cichosz Zarys dziejów Gochów. Gdańsk 2003.
- T. Czarnecki O etymologii polskiego terminu "szlachta". [w:] Studia Germanica Gedanensia 7, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
- M. Drewicz Prawo o wywłaszczeniu ziemian i likwidacji większych majątków ziemskich w Polsce w latach 1919-1952 jako czynnik zmiany społecznej oraz wykaz imienny nieruchomości ziemskich podlegających wykupowi przymusowemu na lata 1926-1939. Wydawnictwo UKSW Warszawa 2007 .
- J. Dziubkowa Vanitas. Portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych. Katalog wystawy. Poznań 1997.
- Z. Gloger Encyklopedia Staropolska Ilustrowana. T. I-IV, Warszawa 1901-1903.
- I. Kotowicz-Borowy Honor to nie tylko słowo. Studium tożsamości kulturowej drobnej szlachty północnego Mazowsza. Pułtusk 2005.

- I. Kotowicz-Borowy Zaścianek. Siedliska drobnoszlacheckie na pograniczach. Ciechanów 2005.
- A. Laudowicz Owczarstwo polskie XIX wieku. (maszynopis).
- S. Ledóchowski Polskie szable bojowe. Warszawa 1980.
- P. S. Łoś Szkice do portretu ziemian polskich XX wieku. Warszawa 2005.
- J. Maroszek Klasztory Podlasia. Źródła kultury i świadomości narodowej. Białystok 1995.
- W. Mich Ideologia polskiego ziemiaństwa 1918-1939. UMCS, Lublin 2000.
- S.M. Przybyszewski, Ziemianie. Pałace, dwory i dworki nad Nidą, Nidzicą i Szreniawą, Kazimierza Wielka 2012. (NOWOŚĆ!)

- Schenck's Castles & Gardens. Historic Houses of Europe. 2007
- Smak biesiady. Antropologiczne szkice o kulturze szlacheckiej i współczesnej. Pod red. Jarosława Eichstaedta. Ożarów 2000.
- Z. Stankiewicz Godność i honor. Wykład dla uniwersytetów trzeciego wieku i klubów seniora. Słupsk 2004. Nakładem Autora.
- Z. Stankiewicz Godność i honor. CD-ROM. Słupsk-Gdańsk 2006. Nakładem Autora.
- Szlachta polska i jej państwo.
Wystawa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 1999 r. (materiały, zdjęcia, plakat, scenariusz wystawy).

- J. Żenkiewicz Dwór polski i jego otoczenie. Kresy północno-wschodnie. Toruń 2008

Historia szlachty

- P. Borawski Tatarzy w dawnej Rzeczypospolitej. Warszawa 1986.
- M. Butkiewicz Dobra szlacheckie w powiecie tykocińskim w XVI-XVII w. Lublin 1998.
- J. Maciszewski, Szlachta polska i jej państwo, Warszawa 1969.
- J. Sikorska-Kulesza Deklasacja drobnej szlachty na Litwie i Białorusi w XIX wieku. Warszawa 1995.
- H. Wisner Najjaśniejsza Rzeczpospolita. Szkice z dziejów Polski szlacheckiej XVI-XVIII wieku. Warszawa 1978.
- A. Zajączkowski Szlachta polska. Kultura i struktura. Poznań 1993.

Biuletyny, Czasopisma

Biuletyn Informacyjny Porozumienia Niepodległościowych Związków Kombatanckich. Nr-y: 4 (28), 5 (29) / 2001.
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
, nr 8-9/2007.
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.
Nr 21/2001, 23/2003.
Biuletyn Ziemiański. Pismo Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Nr-y: 1995: 1, 2, 3, 4. 1996: 1(5), 2(6), 3(7), 4(8), 5(9). 1997: 1 (10), 2 (11), 3 (12). 2000: 1/2 (18/19), 3/4 (20/21).
Bulletin de L'Association D'Entraide De La Noblesse Française. No. 228. Juillet 1996.
Deutsches Adelsblatt
nr 5/1994.
Echa Polesia. Kwartalnik Związku Polaków na Białorusi o/Brześć.
Nr 1 (17) 2008.
Herald. Historia-Genealogia-Heraldyka.
Nr-y: 1-9 [Köln. 1990-1995]. Nr 10/2007
Hodnaść. Wydanje Zhurtawannia Bielaruskaj Szliachty.
Nr 2 (4). Minsk 1997.
Institut de la Maison de Bourbon (IMB) Info No. 14. Hiver 2007.
Kronika Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy.
Nr 1, 2.
Kwartalnik Genealogiczny.
Nr 1. (październik). Gdańsk 2000.
La lettre de la Noblesse. N-ry 1, 2, 3, 4 /2004, 5, 6, 7/2005. Institution Saint Georges por la Noblesse.
Lietopis istoriko-rodosłownogo obszczestwa w Moskwie.
N-ry: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 [1993- ...]
Lietuvos Bajoras. Žurnalas Lietuvos bajorų karališkoji sąjunga.
Nr 2/1996, 3/1998, 10/2005, 11/2006.
List Okólny Koła Nałęczów.
Nr-y: 2001: 1(64), 2(65). 2002: 1 (66). 2003: 2 (70).
Łącznik Rodzinny. Organ Związku Rodowego Janotów Bzowskich.
Nr-y: 1/1937, 4/1978.
Merkuriusz Towarzystwa Plewaków.
Nr 2. Maj 2008 r.
Pro Fide Rege et Lege.
Nr-y 2 (34)/1999, 1(60)/2008.
Reunion de la Noblesse Pontificale. Bulletin d'information no. 14. Janvier 2007.
Rocznik Stowarzyszenia Rodu Chromińskich herbu Lubicz.
Nr 1/2006. Warszawa 2006.
Świat Inflant. Pismo literacko-naukowe.
N-ry: 1, 2, 3, 6, 7 / 2007, 1 / 2008.
Wiadomości Polskie. Pismo Polskiego Centrum Narodowo-Kulturalnego "Jedność" na Kubaniu.
Nr-y 1 (6), 2 (7). Krasnodar 2004.
Wiadomości Ziemiańskie. Pismo Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego.
Nr-y: 1-32. Warszawa 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
Z działalności Stowarzyszenia Rodu Duninów.
Roczniki: 1997, 1998, 1999, 2001, 2003.

Idee

- P. Correa de Oliveira Rewolucja i Kontrrewolucja. Kraków 1998.

Monarchizm - monarchie - monarchowie

- A. M. Biliński Próby przywrócenia monarchii dla Polski (koncepcje od XVIII w. po współczesność).
- J. Miniewicz Tajemnica polskich koron. Czy jest szansa ich odnalezienia? Nowy Sącz 2006.

Ordery i zakony rycerskie, falerystyka, pseudo-zakony

- Konfraternia Orderu św. Stanisława w Warszawie - Statut.
- J. Miniewicz Tajemnica polskich koron. Czy jest szansa ich odnalezienia? Nowy Sącz 2006.
- Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwany Rodyjskim i Maltańskim. Delegatura Warmińska Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Klebark Wielki-Olsztyn-Olsztynek 2001.

Historia Polski i powszechna

- W. Blacharska Brasławszczyzna. Kresy kresów II Rzeczypospolitej. Informator wystawy. Muzeum Etnograficzne w Gdańsku-Oliwie. XI 2004 - III 2005. Gdańsk 2004.
- J. Boguski Księga chłopów ostrołęckich. Ostrołęka. b. d.
- P. Łapiński, M. Zwolski, A. Dworakowski, Ł. Lubicz-Łapiński, P. Kalisz W imieniu Rzeczypospolitej. Skazani na karę śmierci w województwie białostockim w latach 1944-56. IPN Białystok 2006.
- L. Ordyniec Chorągiew buczacka drużyn bartoszowych. Warszawa 1939 (reprint: Gdynia 2007).
- Represje stanu wojennego. Województwo białostockie 1981-1983/1989. IPN Białystok 2006.
- M. Z. Słowikowski-Sławnik Bój w obronie Warszawy i śmierć ks. I. Skorupki. Londyn b. d.
- Sokołów Podlaski. Dzieje miasta i okolic. Pod red. Grzegorza Ryżewskiego. Białystok - Sokołów Podlaski, 2006.
- Władza i opozycja w stanie wojennym na Białostocczyźnie (red. T. Danilecki, M. Kietliński). IPN/NSZZ "Solidarność" Białystok 2006.
- A. Wróbel Profesor Stanisław Piątkowski herbu Korab (1914-1988). Twórca lubelskiej szkoły ortopedycznej.
- J. Żenkiewicz Litwa na przestrzeni wieków i jej powiązania z Polską. Toruń 2000.

Publicystyka

- W. Horabik Ukraina niespełniona. Ex-libris, Lublin 2007.
- Zamęt wokół reprywatyzacji - krytyka poglądów przeciwników reprywatyzacji.
Konferencja prasowa - materiały prasowe. Centrum Prasowe Polskiej Agencji Informacyjnej S. A. Warszawa 9 listopada 1999.

Wspomnienia i pamiętniki współczesne

- J. Dobkowski Azylanci. Gdańsk 1995.
- J. Dobkowski My, łomżyńskie dzieci. (Nakładem Autora), USA 2002.

Poezja

- ks. M. Korzbok-Łącki Cztery pory roku Leśnego Kościółka. Huta Kalna. b. m.
- ks. M. Korzbok-Łącki ... śmierć była ostatnią rozkoszą duszy. Huta Kalna 2006.
- A. Mickiewicz Utwory wybrane. T. 1- 5. Czytelnik, Warszawa 1957. 
- N. Tendera-Mocarska, Życiem pisane. Wiersze. Kraków 2007.
- ks. W. Wiśniewski, Na styku Ziemi i Nieba. Wiersze z pogranicza doczesności i wieczności. [bd. bm.]

Kultura antyczna

- Flawiusz Arrian Wyprawa Aleksandra Wielkiego. Ossolineum 2004.
- Homer Iliada. Ossolineum 2004.
- Homer Odyseja, Ossolineum 2004.
- Ksenofont Historia grecka. Ossolineum 2004.
- Sofokles Antygona. Król Edyp. Elektra. Ossolineum 2004.
- Swetoniusz Żywoty Cezarów. Tom I i II. Ossolineum 2004.

Inne

- R. Bielski Muzeum Sądownictwa [w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego]. Katalog zbiorów.
- B. Bokszczanin Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego. Londyn b. d.
- M. Borkowska OSB Klasztory dominikańskie w Górze Kalwarii. Góra Kalwaria 1997.
- T. Hładki Władca Nawi. Gdynia 2005.
- T. Hładki Laptop Pana. Gdynia 2007.
- Z. Hobgarski Inne spojrzenie na Biblię. Stary Testament. Pięcioksiąg. Gdańsk b. d.
- Z. Hobgarski Jak kwitnąca łąka. O kościołach i związkach wyznaniowych mniejszościowych w Polsce. Gdańsk 2007.
- Z. Hobgarski Kościół mój widzę ogromny. Gdańsk 2007.
- Konfederacja Szlachty Zagrodowej "KoSZ". Białystok. Wrzesień 2003.
- Majówka 2007. Objazd historyczno-krajoznawczy 19 maja 2007 przez ziemię dobrzyńską na zachodnie Mazowsze. Bydgoskie Towarzystwo Heraldyczno-Genealogiczne / Korporacja Kujawska / Konfraternia Sierpecka.
- P. Suski Stowarzyszenia i fundacje. Warszawa 2006.
- W świetle i w cieniu. Liliana Maria Michalska - Malarstwo, rysunek, grafika. Opracowanie: Krystyna Mart. Chełm 2007.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com